• ประวัติโรงเรียน
 • 1.5.1  ประวัติโรงเรียนบ้านนาคำมูลชมภูพร
  โรงเรียนบ้านนาคำมูลชมภูพร   ตั้งอยู่หมู่ 6   บ้านนาคำมูล   ตำบลนาทับไฮ   อำเภอรัตนวาปี    จังหวัดหนองคาย   เดิมชื่อโรงเรียนบ้านชัยคำภู  สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดหนองคาย  ก่อตั้งเมื่อวันที่  13   พฤษภาคม พ.ศ. 2517  โดยนายวิเชียร  วิทโยภาส    นายอำเภอโพนพิสัยเป็นประธานในพิธีเปิด   ต่อมาเมื่อวันที่  2  พฤษภาคม พ.ศ. 2537  ได้รับอนุมัติเปลี่ยนชื่อสถานศึกษาเป็นโรงเรียนบ้านนาคำมูลชมภูพร    มีเนื้อที่   10  ไร่  1  งาน   8  ตารางวา
  ปี พ.ศ. 2519 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนถาวร แบบ ป.1 ฉ. ขนาด 3 ห้องเรียน จำนวน 1 หลัง เริ่มดำเนินการก่อสร้างเมื่อวันที่  14  กุมภาพันธ์  2519  เสร็จในวันที่ 13 กันยายน 2519 ใช้ประงบมาณก่อสร้าง 150,000  บาท
  ปี พ.ศ. 2526  ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (สร้างเอง)  จำนวน  1   หลัง งบประมาณ 179,600 บาท
  ปี พ.ศ. 2532  ได้รับงบประมาณก่อสร้างห้องสมุด โดยครอบครัวกิจธนสาร  จำนวน  1   หลัง
  ปี  พ.ศ. 2561 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารถาวร  สปช.104/26   จำนวน   1   หลัง
  ปัจจุบันมี นายเกริกชัย  ศรีปัญญา   ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
  1.5.2  ประวัติโรงเรียนบ้านนาคำมูลชมภูพร  สาขาชมภูพร
   โรงเรียนบ้านนาคำมูลชมภูพร สาขาชมภูพร  ตั้งอยู่ หมู่ที่ 8  บ้านชมภูพร    ตำบลนาทับไฮ
  อำเภอรัตนวาปี  จังหวัดหนองคาย   ได้เริ่มเปิดเป็นโรงเรียนสาขาชมภูพร  ในวันที่  1 พฤษภาคม พ.ศ.  2527       ชื่อว่า “โรงเรียนบ้านชัยคำภูสาขาบ้านชมภูพร”  ตั้งแต่ปี  พ.ศ.  2517  ระยะทางจาก หมู่บ้านถึงโรงเรียน  ประมาณ  2  กิโลเมตร  เนื่องจากการเดินทางไปมาของนักเรียนลำบาก ชาวบ้านพร้อมกับ   นายสม  โกมาร   ซึ่งดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน  บ้านชมภูพร   ได้ขอจัดตั้งโรงเรียนที่บ้านชมภูพร   ตั้งแต่  พ.ศ.  2525  ไม่ได้รับอนุมัติจากทางราชการ
  ต่อมาในปี  พ.ศ.  2526   นายสม  โกมาร  ผู้ใหญ่บ้านพร้อมกับชาวบ้านชมภูพร ได้สร้างอาคารเรียนชั่วคราวขึ้นมา  1  หลัง โอยได้รับบริจาคที่ดินจาก   นายเพ็ง   บูรณะ   จำนวน  6 ไร่  361  ตารางวา  8  ตารางศอก  คิดเป็นเงิน ประมาณ  15,000   บาท   (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)  สร้างเสร็จเรียบร้อยผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้าน จึงได้ขอจัดตั้งโรงเรียนขึ้นอีกครั้ง   และได้รับอนุมัติจากทางราชการให้เปิดโรงเรียนสาขาขึ้น ในปีการศึกษา   2527     ในวันที่ 1   พฤษภาคม  พ.ศ.  2527    เป็น “โรงเรียนบ้านชัยคำภูสาขาบ้านชมภูพร”   สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ  เปิดสอนตามหลักสูตร ปี พ.ศ. 2521  ซึ่งเปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
  วันที่  20  กรกฎาคม พ.ศ. 2530 โรงเรียนบ้านนาคำมูลชมภูพร (สาขา)  ได้รับงบประมาณ
  ก่อสร้างอาคารเรียน  แบบ สปช 601/26  ขนาด 3 ห้องเรียน งบประมาณ  525,000 บาท และก่อสร้างส้วม แบบสปช. 601/26  ขนาด 2 ที่นั่ง  งบประมาณ 20,000 บาท
  วันที่ 7  กรกฎาคม พ.ศ.2546  โอนมาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 2โรงเรียนบ้านนาคำมูลชมภูพร เปิดทำการเรียนการสอน  ตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1-  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-08-21 14:01:31 น.

โรงเรียนบ้านนาคำมูลชมภูพร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: อีเมล์: sutaphaw2520@nongkhai2.go.th
เว็บมาสเตอร์:: นายสุพรหม ทาเภา โทรศัพท์: 0973195947 อีเมล์: ole_sup2520@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]