• NAKA MODEL
 • เพจสภานักเรียน
 • อำนาจหน้าที่
 • บทบาทหน้าที่ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

  1. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

              1) พรบ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2545
              2) พรบ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
                        มาตรา 38 (กรรมการสถานศึกษา)        
                        มาตรา 39 (อำนาจหน้าที่ผู้บริหารสถานศึกษา)
              3) กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2547
                (ออกตาม ม.34 วรรคสี่ ของ พรบ.บริหาร ศธ.)                                               
              4) กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอำนาจการบริหารและจัดการศึกษา
                 (ออกตาม ม.39 วรรคสอง พรบ.กศ แห่งชาติ 2542)  
              5) ระเบียบ ศธ.ว่าด้วยการบริหารจัดการและขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคลใน
                 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2546 (ออกตาม ม.35 พรบ.บริหาร ศธ.) 
              6) กฎกระทรวงกำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์วิธีการสรรหากรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
                  พ.ศ. 2546       
               7)  ระเบียบ กฎหมายอื่นๆ

  2. บทบาทหน้าที่ของสถานศึกษาตามเจตนารมณ์ของ พรบ. การศึกษาแห่งชาติ              

              1) จัดทำนโยบายแผนพัฒนาการศึกษาด้านวิชาการ บุคคล งบประมาณ บริหารทั่วไป               
              2) จัดตั้ง/รับผิดชอบการใช้จ่ายงบประมาณ               
              3) พัฒนาหลักสูตร /จัดการเรียนการสอน               
              4) ออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ แนวปฏิบัติ               
              5) กำกับ ติดตามประเมินผลตามแผนงานโครงการ               
              6) ระดมทรัพยากร ปกครอง ดูแลบำรุงรักษาทรัพย์สินฯ                
              7) จัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา               
              8) ส่งเสริมความเข้มแข็งชุมชน สร้างความสัมพันธ์


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-08-14 10:25:06 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายสุรศักดิ์ เหล่ามาลา
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวจิณภัค ภัทรกรปิยวัช

 • นางสุมาลี เหล่ามาลา

 • พัฒนาความรู้
 • การพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร
  tepe online
  dltv / dlit

  codingthailand
  ติวฟรี.com
   

   

 • ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
 • แบบประเมินความเพิงพอใจการให้บริการ
 •  

 • ผลการให้คะแนนความพึงพอใจการให้บริการสถิติการเข้าเยี่ยมชม

13,907
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนรุจีจินตกานนท์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: 042414783 อีเมล์: 43020145@nongkhai2.go.th
เว็บมาสเตอร์:: นายอดิพงษ์ อินทร์พรหม โทรศัพท์: 0850838505 อีเมล์: pang_adipong@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]