• Facebook โรงเรียน
 • คณะกรรมการนักเรียน
 •    
  คณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒
   

   

   

   

   
                                                                           เด็กหญิงชลธิชา   วิบูลย์กูล
  ประธานนักเรียน
                                                                                                     

   

   

   

   

   

   

   

   
  เด็กหญิงสุดารัตน์  สมภักดี เด็กชายอัมรินทร์  คู่กระสังข์ เด็กหญิงวรัทยา  โพธิสาร

   

   

   

   

     

  เด็กหญิงมณีรัตน์   พูลเพิ่ม

  เด็กหญิงสุชัญญา  สำรวมจิตร เด็กชายสุริยา    นนไธสงค์

   

   

   

   

     
  เด็กหญิงกิติญา  รัตนศฤงค์ เด็กหญิงปริยฉัตร   บุรมโคตร เด็กหญิงวัชราภรณ์   บุญภา

   

   

   

   

   

     
  เด็กชายศุทธวีร์   บุญดา เด็กชายจิราวัฒน์  บุระคำ เด็กชายปริญญา  โต๊ะแสง

   

   

   

   

     
  เด็กหญิงปนัดดา  มณีชม เด็กหญิงทิพย์สุดา   ดวงละปา เด็กหญิงธัญย์ชนก   ศรีเกษตร

   

   

   

   

     
  เด็กหญิงอรชร เวียงชัย เด็กหญิงวิลาวัลย์  ศรีสาระ เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สีกวนชา

   

   

   

   

     
  เด็กหญิงนัทธมน คำชารี เด็กหญิงเจนจิรา จันทะคัด เด็กหญิงกัณธิวา ขุมทอง

   

   

   

   

   

     
  เด็กชายสิทธิพล โพธิ์เศษ เด็กหญิงเพ็ญนภา ทาซ้าย  เด็กหญิงจุฑามาศ   วงษ์ระคร

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-08 22:49:32 น.

โรงเรียนรุจีจินตกานนท์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: 042414783 อีเมล์: 43020145@nongkhai2.go.th
เว็บมาสเตอร์:: นายวิศวะ ศรีสะอาด โทรศัพท์: 0801856653 อีเมล์: bus43210@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]