• NAKA MODEL
 • เพจสภานักเรียน
 • กรอกเลข ปชช.13หลัก

 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • 1.จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมนำความรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ

  2.จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ใฝ่เรียน ใฝ่รู้ ควบคู่เทคโนโลยีและการสื่อสาร

  3.จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญให้โอกาสทางการศึกษา

  4.จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลายบูรณาการโดยใช้กระบวนการวิจัยในชั้นเรียน

  5.พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษายึดการมีส่วนร่วมของชุมชนตามหลักธรรมาภิบาล


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-08-14 10:25:06 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายสุรศักดิ์ เหล่ามาลา
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสุมาลี เหล่ามาลา

 • นายเคน โพธิ์เศษ

 • พัฒนาความรู้
 • การพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร
  tepe online
  dltv / dlit

  codingthailand
  ติวฟรี.com
   

   

 • ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
 • แบบประเมินความเพิงพอใจการให้บริการ
 •  

 • ผลการให้คะแนนความพึงพอใจการให้บริการสถิติการเข้าเยี่ยมชม

6
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนรุจีจินตกานนท์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: 042414783 อีเมล์: 43020145@nongkhai2.go.th
เว็บมาสเตอร์:: นายวิษณุ สกลหล้า โทรศัพท์: 0951693527 อีเมล์: wisanusagolla@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]