โรงเรียนบ้านดงดาล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
 


 • ประวัติโรงเรียน
 • สภาพทั่วไปของโรงเรียน

          ชื่อโรงเรียนบ้านดงดาล ที่ตั้งหมู่ 12  ตำบลโพนแพง  อำเภอรัตนวาปี  จังหวัดหนองคาย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย  เขต 2  เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เนื้อที่  10  ไร่ 26 ตารางวา  เขตพื้นที่บริการมี 2 หมู่บ้าน  คือ บ้านดงดาลหมู่ที่ 4 และบ้านดงดาลเหนือหมู่ที่ 12

          สภาพทางภูมิศาสตร์  เป็นพื้นที่ราบ  ติดกับลำห้วยคาด ได้รับผลกระทบต่ออุทกภัยในช่วงฤดูฝน  มีอุปสรรคในการเดินทางไป-กลับ ระหว่างโรงเรียนกับหมู่บ้านใกล้เคียงและหน่วยงานต้นสังกัด

  สภาพทางเศรษฐกิจ  ประชากรในเขตบริการส่วนใหญ่มีฐานะความเป็นอยู่ปานกลาง ประกอบอาชีพหารายได้จากเกษตรกรรม ค้าขาย และรับจ้างทั่วไป

  สภาพทางสังคม  ประเพณีและวัฒนธรรม  ประชากรในเขตบริการของโรงเรียนเป็นสังคมแบบชนบทให้ความช่วยเหลือเอื้ออารี  พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน  มีความเห็นอกเห็นใจผู้ได้รับความเดือดร้อน  ส่วนด้านประเพณีวัฒนธรรม จะมีงานประเพณีทั้ง 12 เดือน มีวัฒนธรรมที่ดีงาม  เช่น  วัฒนธรรมการแต่งกายเป็นไปตามค่านิยมของสังคมทั่วไป

  สภาพการคมนาคม  การคมนาคมติดต่อกันโดยทางรถยนต์  รถจักรยานยนต์  สามล้อเครื่อง  ในช่วงฤดูฝนเดินทางโดยเรือหางยาว  เนื่องจากมีน้ำท่วมถนนระหว่างหมู่บ้าน

  สภาพทางการใช้เทคโนโลยี  ในปัจจุบันเทคโนโลยีมีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว  ชุมชนมีความต้องการบริโภค  โทรศัพท์  คอมพิวเตอร์  สื่อในการรับข่าวสารและเครื่องใช้ในครัวเรือนแทบทุกชนิด ล้วนเป็นเทคโนโลยีที่ล้ำยุคเกือบทุกครัวเรือน

  สภาพทางการเมืองและกฎหมาย ในทุกวันนี้ประชาชนมีความตื่นตัวในด้านกฎหมาย  โดยเฉพาะการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย  ซึ่งมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข  การรู้จักสิทธิและหน้าที่ของพลเมืองที่ดี โดยเฉพาะการเลือกตั้งทุกระดับ  ประชาชนค่อนข้างเข้าใจ  รู้จักใช้วิจารณญาณในการเลือกคนดีมีอุดมการณ์มากขึ้น

            โรงเรียนบ้านดงดาลเป็นโรงเรียนแบบสหศึกษาทำหน้าที่จัดการศึกษาและให้บริการแก่เยาวชนในระดับอนุบาลและระดับประถมศึกษา    ซึ่งจัดให้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 และความต้องการของท้องถิ่น  โดยมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาในทุกด้าน


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-07-30 13:17:49 น.

โรงเรียนบ้านดงดาล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: 042089864 อีเมล์: 43020156@nongkhai2.go.th
เว็บมาสเตอร์:: โรงเรียนบ้านดงดาล สพป.นค.2 โทรศัพท์: 0955540789 อีเมล์: 43020156@nongkhai2.go.th Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]