โรงเรียนบ้านดงดาล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
 


 • กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  • พระราชบัญญัติ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา

   พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 Download
   พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 Download
   พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 Download
   พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 Download
   พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 Download
   พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2546 Download
   พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฎ พ.ศ. 2547 Download
   พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 Download
   พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.2546 Download
   พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547 Download
   พระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน พ.ศ.2547 Download
   พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ 22) พ.ศ.2547 Download
   พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 Download
   พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 Download
   พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2547 Download
   พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.2548 Download
   พระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา พ.ศ.2548 Download
   พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ พ.ศ.2548 Download
   พระราชบัญญัติสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548 Download
   พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. 2548 Download
   พระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2550 Download
   พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2550 Download
   พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550 Download
   พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ.2550 Download
   พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.2550 Download
   พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550 Download
   พระราชบัญญัติจุฬาภรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2551 Download
   พระราชบัญญัติว่าด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ.2551 Download
   พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 Download
   พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2550 Download
   พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551 Download
   พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ.2551 Download
   พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ.2551 Download
   พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2551 Download
   พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.2551 Download
   พระราชบัญญัติเครื่องแบบนักเรียน พ.ศ.2551 Download
   พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.2553 Download
   พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 Download
   พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553 Download
   พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 Download
   พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2534 Download

    


    

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-07-30 13:17:49 น.

โรงเรียนบ้านดงดาล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: 042089864 อีเมล์: 43020156@nongkhai2.go.th
เว็บมาสเตอร์:: โรงเรียนบ้านดงดาล สพป.นค.2 โทรศัพท์: 0955540789 อีเมล์: 43020156@nongkhai2.go.th Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]