โรงเรียนบ้านดงดาล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 •  พันธกิจ

         

  เพื่อให้การปฏิบัติงานของโรงเรียนบ้านดงดาล  ประสบผลสำเร็จเป็นไปตามเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ที่กำหนด โรงเรียนบ้านดงดาลจึงกำหนดพันธกิจ  ดังนี้

                   1. เน้นกระบวนการจัดการเรียนรู้ โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ

                   2. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์

                   3. บูรณาการการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่องและมีคุณภาพ

                   4. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ควบคู่การประเมินคุณภาพ

                        การศึกษาทุกระดับ

                   5. บริหารงานอย่างมีส่วนร่วม (SBM)โดยยึดหลักธรรมมาภิบาล


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-07-30 13:17:49 น.

โรงเรียนบ้านดงดาล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: 042089864 อีเมล์: 43020156@nongkhai2.go.th
เว็บมาสเตอร์:: โรงเรียนบ้านดงดาล สพป.นค.2 โทรศัพท์: 0955540789 อีเมล์: 43020156@nongkhai2.go.th Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]