โรงเรียนบ้านนาทับไฮ สาขา โนนภูทอง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
 


 • ประวัติโรงเรียน
 • โรงเรียนวัดนาทับไฮ สาขาโนนภูทอง เริ่มเปิดการสอนครั้งแรกเมื่อ ๑ ธันวาคม ๒๔๙๗  เปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๔   มี  นายทูล   นาคเสน   เป็นครูใหญ่     มีนักเรียนจากบ้านหนองเค็มมาเรียนด้วย   โดยใช้ศาลาวัดเสตมงคล

                      เมื่อ  พ.ศ. ๒๕๐๐  นายชื่น ระวิวรรณ   ส.ส. จังหวัดหนองคาย ได้บริจาคเงิน ๓,๐๐๐ บาท  โดยใช้แรงงานชาวบ้านสร้างศาลาวัดหลังใหม่ ซึ่งสามารถรับนักเรียนได้ประมาณ ๑๐๐ คน

                     พ.ศ.  ๒๕๑๑  ชาวบ้านนาทับไฮ  ได้ร่วมบริจาคที่ดิน จำนวน ๕ ไร่ ๒ งาน ๕๐ ตารางวา และไม้ มูลค่าประมาณ  ๕,๐๐๐  บาท   ต่อมาได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ  ป.๑ฉ  ขนาด ๒ ห้อง ๖๕,๐๐๐ บาท รวมค่าก่อสร้างมูลค่า ๗๐,๐๐๐ บาท

                     ๒๗  ธันวาคม  ๒๕๑๗   ย้ายนักเรียนมาเรียน เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนบ้านนาทับไฮ  

  พ.ศ. ๒๕๑๙ ได้รับงบประมาณสร้างส้วมแบบองค์การฯ ขนาด  ๓  ที่   มูลค่า  ๖,๐๐๐  บาท

                     พ.ศ.  ๒๕๒๒  นายทูล นาคเสน บริจาคที่ดิน  ๑  งาน  ๕๐  ตารางวา ซึ่งได้รับงบประมาณ สร้างบ้านพักครูแบบองค์การ มูลค่า  ๕๐,๐๐๐  บาท

                     พ.ศ.  ๒๕๒๓ ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน แบบ ป.๑ฉ  ขนาด  ๔  ห้องมูลค่า ๔๓๙,๐๐๐ บาท แล้วเสร็จ ปี ๒๕๒๔ และได้เปิดสอนถึงชั้นประถมศึกษาตอนปลาย  ป.๕  และ  ป.๖ 

                     พ.ศ. ๒๕๒๕   คณะครู ชาวบ้าน ได้ร่วมบริจาคสร้างเสาธงเหล็ก มูลค่า ๔,๐๑๕  บาท 

                     พ.ศ. ๒๕๒๖ ได้รับงบประมาณสร้างส้วมแบบองค์การฯ ๑ หลัง  ๓  ที่  มูลค่า  ๑๕,๐๐๐  บาท

                     ๓๐  กันยายน  ๒๕๒๘  นายทูล นาคเสน  ครูใหญ่เกษียณอายุราชการ  นายยุทธศิลป์ ผาอำนาจ รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่

                     พ.ศ.  ๒๕๒๙ ได้รับงบประมาณสร้างถังเก็บน้ำฝน ฝ.๓๓  มูลค่า ๓๓,๐๐๐ บาท

  ๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๒๙  ทางราชการได้แต่งตั้งนายยงยุทธ  สีหาวงศ์   มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ ย้ายเมื่อ วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๒๙

                     ๒  พฤษภาคม  ๒๕๒๙  ทางราชการได้แต่งตั้งนายชัยสิทธิ์ คำดี   มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ และได้ลาศึกษาต่อปริญญาตรี  ๒  ปีจบหลักสูตร มาปฏิบัติราชการเมื่อ  ๒๔   มีนาคม ๒๕๓๑ ได้เลื่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ เมื่อ   ๒๒   ธันวาคม   ๒๕๓๗   และย้าย พ.ศ. ๒๕๔๑     

                     ๑๙ สิงหาคม ๒๕๒๙ นายสมน้อย บุญมี  รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่   คณะครู ชาวบ้าน ได้บริจาคเงินสร้างที่ประดิษฐานพระพุทธรูป แล้วเสร็จเมื่อ  ๒๕  ตุลาคม  ๒๕๒๙

  พ.ศ. ๒๕๓๐ ได้รับงบประมาณ สร้างอาคารเอนกประสงค์ แบบ สปช. ๒๐๒ /๒๖  มูลค่า  ๒๒๐,๐๐๐  บาท 

                     ๑๕  มิถุนายน  ๒๕๔๑  นายขวัญชัย  ชาตินิล รักษาการในตำแหน่งอาจารย์ใหญ่

  ๑๒   ตุลาคม ๒๕๔๑ นายคำฟอง ต้นประเสริฐ   รักษาการในตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ 

               ๑   มิถุนายน ๒๕๔๒   นายโกศล  ศรีมังคละ ได้รับแต่งตั้งให้มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ และได้เลื่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน  เมื่อ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๖

                          ๑   ตุลาคม ๒๕๖๑   นายสมคิด วงษฺคำหาญ ดำรงตำแหน่งรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการผู้อำนวยการโรงเรียน

                ๑   มีนาคม ๒๕๖๒   นายไพบูลย์ โสภากุล ได้รับแต่งตั้งให้มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน  จนถึงปัจจุบัน

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-08-03 16:21:49 น.

โรงเรียนบ้านนาทับไฮ สาขา โนนภูทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: 0981498802 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: น.สอมร วาระสิทธิ์ โทรศัพท์: 0969720097 อีเมล์: amorn-com1@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]