โรงเรียนบ้านนาสิงห์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
 


 • E - Service
 • บริการออนไลน์ E-SERVICE Smart Area (AMSS++) Smart OBEC e-Office ศธจ.หนองคาย ระบบสร้าง QR CODE ระบบตรวจสอบงบประมาณ ระบบอีเมล์ @nongkhai2.go.th ลงทะเบียนเมล์ @nongkhai2.go.th ตรวสอบผลการขอใช้อีเมล์ อีเมล์ @obecmail.obec.go.th อีเมล์ @nongkhai2.moe.go.th อีเมล์ obecmail.org ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP สพฐ. NEW DLTV บริการข้อมูลด้วย QR-Code ระบบการประชุมทางไกล เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ติดต่อสอบถาม กระดานสนทนา ดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ ข่าวสาร Social Network Facebook SOCIAL NETWORK e-Service (บริการออนไลน์) แผนที่ตั้งโรงเรียนในสังกัด คำนวนหาระยะทางไปยังโรงเรียนในสังกัด
 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
  1. พัฒนาบุคลากรให้เป็นครูมืออาชีพ มีคุณธรรม มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา
  2. จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม ปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรมแก่นักเรียนตระหนักในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  3. ปลูกฝังให้นักเรียนรักความเป็นไทย ช่วยสืบสานวัฒนธรรมไทยอย่างเห็นคุณค่า และเสริมสร้างสุขภาพจิต สุขภาพกาย และสุขนิสัยที่ดีให้แก่นักเรียนทั้งด้านร่างกาย จิตใจ พร้อมทั้งเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ชุมชน
  4. เพื่อเตรียมรับการเป็นสมาชิกสังคมอาเซียนการเตรียมความพร้อมบุคลากรและนักเรียนเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
  5. บริหารองค์กรโดยใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม (Participative Management)

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-08-15 13:10:28 น.

โรงเรียนบ้านนาสิงห์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: 0862364542 อีเมล์: nasingnk2@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ไพรินทร์ นันตะชัย โทรศัพท์: 0819837731 อีเมล์: moodom.1978@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]