• พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ(Mission)
                 ๑. ด้าน คุณภาพผู้บริหารสถานศึกษา
   ๑.๑ บริหารจัดการให้มีการกำหนดเป้าหมาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล ให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และมีความสามารถในการติดตามป้าหมายของสถานศึกษาที่กำหนด

  ๑.๒ จัดระบบองค์กรโครงสร้างบริหารหลักสูตรสถานศึกษาสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพท้องถิ่นและผู้เรียน                    

  ๑.๓  จัดระบบนิเทศภายใน ให้ครูผู้สอนจัดวัดผลประเมินผลที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีการใช้สื่อ แหล่งการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับท้องถิ่นและเอื้อต่อการเรียนรู้
               ๒. ด้านคุณภาพครู
  ๒.๑  จัดทำข้อมูลและกำหนดเป้าหมายผู้เรียนรู้รายบุคคลเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถของผู้เรียนให้สูงขึ้น

  ๒.๒    จัดการเรียนรู้และวัดผลประเมินผลที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญทุกกลุ่มสาระการเรียนผลรู้ มีการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง ครอบคลุมพฤติกรรมด้านความรู้ทักษะ และเจตคติ

  ๒.๓    ใช้สื่อ แหล่งการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

  ๒.๔    จัดทำสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามกระบวนการพัฒนาหลักสูตร
               ๓. ด้านคุณภาพผู้เรียน
                    ผู้เรียนมีความพร้อมด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญา เหมาะสมกับวัย ผู้เรียนมีประสบการณ์มีความรู้ทักษะที่จำเป็นและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามมาตรฐานหลักสูตรสถานศึกษา มีผลสัมฤทธิ์ก้าวหน้า ก้าวหน้า มีคุณธรรมจริยธรรม   ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน   มีสุนทรียภาพด้านวรรณกรรม ศิลปะ ดนตรี และกีฬา มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม บำเพ็ญตนเป็นประโยชน์ต่อสังคม  


  ===================================================================================================================================
   

  เป้าหมายโรงเรียนบ้านหนองเค็ม
  ๑นักเรียนมีประสบการณ์และพัฒนาการการศึกษาปฐมวัยตามมาตรฐาน มีความพร้อมด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญา

   เหมาะสมกับวัย

  ๒ผู้เรียนมีทักษะและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรศึกษาขั้นพื้นฐาน

  ๓ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรศึกษา

  ๔.ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติ

  ๕สถานศึกษามีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาผู้เรียนรายบุคคล

  ๖สถานศึกษามีการจัดกิจกรรม และการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

  ๗  สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น มีสื่อ แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษา

  ๘ครูผู้สอนจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น

  ๙ ครูผู้สอนจัดการเรียนรู้โดยเน้น ผู้เรียนเป็นสำคัญมีการใช้สื่อ แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษาที่เอื้อต่อการเรียนรู้

  ๑๐  ครูผู้สอนมีการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริงและครอบคลุมพฤติกรรมทั้ง ๓ ด้าน ได้แก่ ด้านความรู้ ด้านทักษะ และด้านเจตคติ

  ๑๑.ชุมชน ผู้ปกครอง และองค์กรท้องถิ่น มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2021-01-25 11:37:26 น.

โรงเรียนบ้านหนองเค็ม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: อดิเทพ แสนวัง โทรศัพท์: 0800104354 อีเมล์: ball63421@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]