• โครงสร้างหน่วยงาน
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้/รายวิชา/กิจกรรม

  เวลาเรียน

  ระดับประถมศึกษา

  กลุ่มสาระการเรียนรู้

  ป.1

  ป.2

  ป.3

  ป.4

  ป.5

  ป.6

  ภาษาไทย

  200

  200

  200

  160

  160

  160

  คณิตศาสตร์

  200

  200

  200

  160

  160

  160

  วิทยาศาสตร์

  80

  80

  80

  120

  120

  80

  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนาธรรม

  -  ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม

  หน้าที่พลเมือง และการดำเนิน ชีวิตในสังคม

  - เศรษฐศาสตร์

  - ภูมิศาสตร์

  80

  80

  80

  80

  80

  80

  ประวัติศาสตร์

  40

  40

  40

  40

  40

  40

  สุขศึกษาและพลศึกษา

  40

  40

  40

  80

  80

  80

  ศิลปะ

  40

  40

  40

  80

  80

  80

  การงานอาชีพและเทคโนโลยี

  40

  40

  40

  40

  40

  80

  ภาษาต่างประเทศ

  120

  120

  120

  80

  80

  80

  รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน)

  840

  840

  840

  840

  840

  840

  รายวิชา/กิจกรรมที่สถานศึกษาจัด เพิ่มเติมตามความพรอ้มและจดุเน้น

  80

  80

  80

  40

  40

  40

  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

  กิจกรรมแนะแนว

  กิจกรรมนักเรียน

    - กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี

    -  กิจกรรมชุมนุม

  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

  120

  40

   

  40

  30

  10

  120

  40

   

  40

  30

  10

  120

  40

   

  40

  30

  10

  120

  40

   

  40

  30

  10

  120

  40

   

  40

  30

  10

  120

  40

   

  40

  30

  10

  รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น

  1040

  1040

  1040

  1000

  1000

  1000

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2021-01-25 11:37:26 น.

โรงเรียนบ้านหนองเค็ม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: อดิเทพ แสนวัง โทรศัพท์: 0800104354 อีเมล์: ball63421@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]