• วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 •   วิสัยทัศน์(Vision) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
             ภายในปี ๒๕๕๙ โรงเรียนบ้านหนองเค็ม มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนมีประสบการณ์มีความรู้ทักษะต่อที่จำเป็นมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามมาตรฐานหลักสูตรสถานศึกษา มี ผลสัมฤทธิ์ก้าวหน้า  มีคุณธรรมจริยธรรม   ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน   มีสุนทรียภาพด้านวรรณกรรม ศิลปะ ดนตรี และกีฬา มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม บำเพ็ญตนเป็นประโยชน์ต่อสังคม  สถานศึกษามีการบริหารที่เป็นระบบ เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยบุคคลากรมืออาชีพและชุมชนมีส่วนร่วม

   

  วิสัยทัศน์(Vision) ระดับปฐมวัย
        โรงเรียนบ้านหนองเค็มผลิตให้นักเรียนเป็นผู้มีความพร้อมทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านร่างกาย ด้านจิตใจ-อารมณ์  ด้านสังคม และด้านสติปัญญา มีคุณธรรม จริยธรรม เน้นความมีระเบียบวินัย ซื่อสัตย์สุจริต สร้างเสริม  ความมีวินัย ความเป็นไทย มีใจรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เป็นผู้นำ และผู้ตามที่ดีมีความรักและช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อม สถานศึกษามีการบริหารที่เป็นระบบ เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยบุคคลากรมืออาชีพและชุมชนมีส่วนร่วม


  ปรัชญาของโรงเรียน      มารยาทดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม นำวิชาการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2021-01-25 11:37:26 น.

โรงเรียนบ้านหนองเค็ม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: อดิเทพ แสนวัง โทรศัพท์: 0800104354 อีเมล์: ball63421@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]