โรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
 


 • แผนปฏิบัติการประจำปี 2561
 • ทดสอบ

 • รายงานแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2562
 • click

 • แผนปฏิบัติการประจำปี 2563
 • click

 • สรุปมาตรฐานที่ 2 : มาตรฐานด้านการบริหารจัดการ
 • click

 • สรุปมาตรฐานที่ 3 : มาตรฐานด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอน ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
 • click

 • ประวัติโรงเรียน
 • ประวัติโรงเรียนโดยย่อ
  โรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๔ ที่ บ้านโคกมดง่าม
  อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย โดยเปิดเป็นสาขาโรงเรียนบ้านนาฮำ ใช้อาคารเรียนที่ศาลากลหมู่บ้านเป็นอาคารเรียนชั่วคราว มี นายฮวด  ทศชา รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่เป็นคนแรก
  ปี พ.ศ. ๒๕๑๕ กรป.กลาง  นพก.หนองคาย ซึ่งตั้งอยู่บ้านดอนหญ้านาง อำเภอพรเจริญได้มาสร้างอาคารเรียนถาวร ขนาด ๓ ห้องเรียน บนที่สาธารณะ เนื้อที่  ๓๖ ไร่ ๒ งาน โดยการร้องขอของนายฮวด ทศชา และนายมณี จันทะเกตุ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านในขณะนั้น โดยได้ทำการก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดทำการสอนเป็นเอกเทศตั้งแต่ชั้นป.๑-ป.๔ และเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนบ้านเฝ้าไร่ มีนายฮวด ทศชา ดำรงตำแหน่งครูใหญ่เป็นคนแรก

  ในปี พ.ศ. ๒๕๑๖ กรป.กลางได้มาก่อสร้างอาคารเรียนถาวร แบบ ป.๑ ฉ ขนาด   ๓ ห้องเรียน ส้วม๑ หลัง ๓ ที่ พร้อมเสาธงเหล็กและทำพิธีมอบอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่๑๖ สิงหาคม ๒๕๑๖โดย พ.อ.ชวลิต   บิณฑคุปต์  (ยศในขณะนั้น ) ผบ.นพค.หนองคาย เป็นผู้มอบ  และมี พลตรีชาย อุบลเดชประชารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายเป็นผู้รับมอบในปี พ.ศ. ๒๕๒๐ โรงเรียนบ้านเฝ้าไร่ ได้รับงบประมาณจากทางราชการให้ก่อสร้างอาคารเรียนถาวรแบบ ป.๑ ฉ เพิ่มเติมอีก ๑ หลัง ในปี พ.ศ. ๒๕๒๑ได้ทำการเปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

                     ปี พ.ศ. ๒๕๓๔ เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา และได้เปลี่ยนชื่ออีกครั้ง เป็น โรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา เปิดสอนตั้งระดับอนุบาล ถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น   ในปีงบประมาณ ๒๕๔๗ โรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา ได้รับคัดเลือกจากชุมชนและหน่วยงานราชการอื่น ๆ ให้เข้าร่วมโครงการหนึ่งอำเภอ หนึ่งโรงเรียนในฝัน ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและรัฐบาล โดยโรงเรียนได้ปรับปรุงกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และจุดเน้นของโรงเรียน เพื่อให้สามารถดำเนินงานได้อย่างเป็นรูปธรรม และในวันที่  ๒๙ กันยายน ๒๕๔๙โรงเรียนได้ผ่านการประเมินตามเกณฑ์การประเมินโรงเรียนโครงการหนึ่งอำเภอ หนึ่งโรงเรียน    ในฝัน และได้รับการรับรองเป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียน ๑ อำเภอ ๑ โรงเรียนในฝัน ตั้งแต่นั้นมา 


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-10 16:48:43 น.

โรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: 042417239 อีเมล์: 43020122@nongkhai2.go.th
เว็บมาสเตอร์:: นางสาววรดาพร ราชาเดช โทรศัพท์: 042417239 อีเมล์: rachadech1983@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]