โรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
 


 • แผนปฏิบัติการประจำปี 2561
 • ทดสอบ

 • รายงานแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2562
 • click

 • แผนปฏิบัติการประจำปี 2563
 • click

 • สรุปมาตรฐานที่ 2 : มาตรฐานด้านการบริหารจัดการ
 • click

 • สรุปมาตรฐานที่ 3 : มาตรฐานด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอน ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
 • click

 • คณะกรรมการนักเรียน
 • ประธานนักเรียน เด็กชายพสิษฐ์   เจริญพร

  รองประธาน เด็กชายกฤษฎา  บัวมาท

  คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ

      1.เด็กชายพสิษฐ์  เจริญพร

      2.เด็กหญิงมิ่งขวัญ   ทาดี

      3.เด็กหญิงพัลภา  เข่งโต้ว

     4.เด็กหญิงปิยมาศ  วงศ์เสน

     5.เด็กหญิงวรยา  ผาสิงห์

     6.เด็กหญิงอลิษา  ศรีชา

     7.เด็กหญิงกริ่งฟ้า  สีอุ่น

     8.เด็กหญิงณัฐธิภา  วันศิริ

     9.เด็กหญิงพีรดา  เพ็ชฉกรรจ์

  คณะกรรมการฝ่ายกิจการนักเรียน 

      1.เด็กชายพสิษฐ์  เจริญพร

      2.เด็กชายกฤษฎา  บัวมาท

      3.เด็กชายกฤตเมธ  ท้าวหา

      4.เด็กหญิงรุ่งฉัตร  ขันเขต

      5.เด็กชายกิตติพงศ์  จันทะจร

      6.เด็กชายพิทวัส  บาคาล 

      7. เด็กชายจิรภัทร  ทองใบ 

      8. เด็กชายณัฐวัตร  จุดาสิงห์

  คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  

      1.เด็กชายพสิษฐ์  เจริญพร

      2.เด็กหญิงพัลภา  เข่งโต้ว

      3.เด็กหญิงอริศรา  สุขแจ่ม

      4.เด็กหญิงพีรดา  เพ็ชฉกรรจ์

      5.เด็กหญิงสุกัญญา  ระบาเลิศ

      6.เด็กหญิงปิ่นอุมา  หนูทา

  คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรม/กีฬาและนันทนาการ

      1. เด็กชายพสิษฐ์  เจริญพร

      2.เด็กชายกฤตเมธ  ท้าวหา

      3.เด็กชายอานุภาพ  เวียงวัง

     4.เด็กหญิงกรรณิการ์  โคตรสงคราม

     5.เด็กหญิงอริศรา  สุขแจ่ม

     6.เด็กชายสกาย  แคนสังข์

     7. เด็กชายณัฐวัตร  จุดาสิงห์

     8. เด็กชายจิรภัทร  ทองใบ 

     9.เด็กหญิงพีรดา  เพ็ชฉกรรจ์

  คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ

     1. เด็กหญิงมิ่งขวัญ   ทาดี

     2.เด็กหญิงพัลภา  เข่งโต้ว


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-10 16:48:43 น.

โรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: 042417239 อีเมล์: 43020122@nongkhai2.go.th
เว็บมาสเตอร์:: นางสาววรดาพร ราชาเดช โทรศัพท์: 042417239 อีเมล์: rachadech1983@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]