โรงเรียนรสลินคัคณางค์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
 


 • คณะกรรมการนักเรียน
 • คณะกรรมการสภานักเรียน

  1. เด็กชายภูริภัทร      เกิดสุข        ประธานสภานักเรียน

  2. เด็กชายศราวุฒิ      มุ่งงาม        รองประธานสภานักเรียน

  3. เด็กชายพุฒิชัย      ฟักชา         หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

  4. เด็กชายอนันต์       วรรณี          หัวหน้าฝ่ายปกครอง

  5. เด็กหญิงพัชรา       ศรีวันทา     หัวหน้าฝ่ายอนามัย

  6. เด็กชายณัฐวุฒิ      จันปุ่ม         หัวหน้าฝ่ายกีฬาและนันทนาการ

  7. เด็กหญิงปาลิดา     ตรีเมฆ        หัวหน้าฝ่ายเหรัญญิก

  8. เด็กหญิงฐิติมา       สินเติม        หัวหน้าฝ่ายปฏิคม

  9. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ไชยถา        หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์

  10. เด็กหญิงจิรภา     เปรมปรี       หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่

  11. เด้กหญิงศิริพร เหมชูยิ่ง          หัวหน้าฝ่ายวัฒนธรรม

  12. เด็กหญิงสุพัตรา สุวรรณเวียง   กรรมการ

  13. เด็กหญิงสุนิสา เดชชัยขันต์     กรรมการ

  14. เด็กชายศักรินทร์  ผาดนอก     กรรมการ

  15. เด็กชายนลภัทร  อุ่นคำ           กรรมการ

  16. เด็กหญิงภักจิรา ทารุภุก          กรรมการ

  17. เด็กชายเอโต้ กระแสโท          กรรมการ

  18. เด็กชายวีรยุทธ จันทร์เกตุ       กรรมการ/เลขานุการ

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-08-05 09:53:30 น.

โรงเรียนรสลินคัคณางค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: 0817694132 อีเมล์: 43020124@hotmail.go.th
เว็บมาสเตอร์:: น.ส.มัลลิกา โมธรรม โทรศัพท์: 0931953997 อีเมล์: nongpatmanlika@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]