โรงเรียนรสลินคัคณางค์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ 

  1. จัดการศึกษาให้บรรลุจุดหมายของหลักสูตรก่อนประถมศึกษา พ..  2546 และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551

  2. พัฒนาระบบบริการและจัดการของโรงเรียนให้สนองตอบต่อภาระงานที่ต้องปฏิบัติ

  3. พัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยการค้นคว้า  คิดค้น  สร้าง  และสรุปข้อความด้วยตนเองและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้

  4. จัดหาเครื่องมือ  วัสดุ  สื่อการสอน  นวัตกรรมที่ทันสมัยให้เพียงพอต่อการใช้ประโยชน์ในสถานศึกษาและเป็นไปเพื่อการพัฒนาคุณภาพของการปฏิบัติ

  5.พัฒนาคุณภาพในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยการจัดแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งในและนอกโรงเรียนจัดห้องเรียนพิเศษ

      เพื่อสนองต่อความต้องการในการเรียนรู้ของนักเรียน

  6. พัฒนาอาคารสถานที่และจัดสภาพแวดล้อมทั้งภายในและ  ภายนอกอาคารเรียนและบริเวณโรงเรียนที่เอื้อต่อการใช้ประโยชน์ 

       เอื้อต่อการเรียนรู้    มีความสะอาดสวยงามและร่มรื่น

  7. พัฒนาบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่และงานที่ได้รับมอบหมายพิเศษได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  8. จัดสวัสดิการสร้างขวัญ  กำลังใจแก่บุคลากรของโรงเรียนตามโอกาสและสถานการณ์

   

  เป้าประสงค์ 

  1.   ด้านนักเรียน

         1.1  มีนิสัยใฝ่รู้  รักการอ่าน การค้นคว้า  สามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง

         1.2  เป็นคนดี  มีคุณธรรม รู้จักคิด วิเคราะห์

         1.3  มีทักษะในการดำรงชีวิตในสังคมยุคใหม่ ใช้เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร

                 เพื่อการเรียนรู้

          1.4  สร้างงาน  สร้างอาชีพ และสามารถนำเสนอผลงานได้อย่างสร้างสรรค์

          1.5  สืบสานวิถีวัฒนธรรมไทยได้อย่างมั่นใจในตนเอง

   

  2.  ด้านครู

      2.1 มีทักษะวิชาชีพ  ในการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพโดยการนำสื่อ  นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย

            มาใช้ให้ เหมาะสมกับผู้เรียน

      2.2  มีความกระตือรือร้น  สนใจ  ใส่ใจ  ดูแลช่วยเหลือนักเรียน

       2.3  มีการเรียนรู้และพัฒนาตนเองตามศักยภาพอย่างเต็มกำลังความสามารถ

   

   3.  ด้านผู้บริหาร

        3.1 เป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงให้โรงเรียนมีการบริหารจัดการที่ดี

        3.2 มีความรู้ ความสามารถในการพัฒนางานวิชาการ งานหลักสูตร  นวัตกรรม และ

   กระบวนการ เรียนรู้ไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพ

        3.3 บริหารจัดการโดยอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียน

   

  4.  ด้านโรงเรียน

         4.1  เป็นโรงเรียนชั้นดี มีคุณภาพ

         4.2  มีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมอบอุ่น  ปลอดภัย เอื้อต่อการเรียนรู้

          4.3  มีเอกลักษณ์โดดเด่นเป็นต้นแบบของการปฏิรูปการศึกษาที่แท้จริง

          4.4  มีการร่วมมือ  ร่วมคิด  ร่วมปฏิบัติ  ร่วมพัฒนา  ร่วมสนับสนุนจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในสังคม

   

  5.  ด้านผู้ปกครองและชุมชน

         5.1  ให้การยอมรับ  เชื่อถือ และมีความรู้สึกเป็นเจ้าของ

         5.2  ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของโรงเรียน


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-08-05 09:53:30 น.

โรงเรียนรสลินคัคณางค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: 0817694132 อีเมล์: 43020124@hotmail.go.th
เว็บมาสเตอร์:: น.ส.มัลลิกา โมธรรม โทรศัพท์: 0931953997 อีเมล์: nongpatmanlika@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]