• พันธกิจ / เป้าประสงค์
 •  

  พันธกิจ

  1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  2. ประชากรวัยเรียนในเขตบริการทางการศึกษาจากโรงเรียน
  3. พัฒนาครูให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  4. ปรับปรุงอาคารสถานที่และแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการเรียนการสอน
  5. จัดหาและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดการศึกษาของโรงเรียน
  6. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษา

  เป้าประสงค์

  1. เพื่อพัฒนาผู้เรียนทุกคน ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้เรียนได้รับ

  การศึกษาเต็มตามศักยภาพ ใฝ่เรียนรู้ มีความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้ทักษะชีวิต และการใช้เทคโนโลยี ส่งผลให้ผู้เรียนประสบความสำเร็จในการเรียน

  1. เพื่อพัฒนาผู้เรียนทุกคน ให้มีคุณธรรม เป็นบุคคลที่มีความเชื่อมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และรับผิดชอบต่อสังคม
  2. เพื่อให้ประชากรวัยเรียนในเขตบริการของโรงเรียนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
  3. เพื่อพัฒนาคุณภาพครูโรงเรียนบ้านหนองหลวงทุกคน ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  4. เพื่อพัฒนาโรงเรียนบ้านหนองหลวงให้มีความเข้มแข็งในการบริหารและการจัดการศึกษาโดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพตามมาตรฐานอย่างธรรมาภิบาล

  เป้าหมาย

  1. นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองหลวง มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร้อยละ 100
  2. นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองหลวง มีคุณธรรมจริยธรรม เชื่อมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ร้อยละ 100
  3. ประชากรวัยเรียนในเขตบริการได้รับบริการทางการศึกษาจากทางโรงเรียน ร้อยละ 100
  4. ครูโรงเรียนบ้านหนองหลวงได้รับการพัฒนา ร้อยละ 100
  5. โรงเรียนบ้านหนองหลวงมีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-08-03 14:24:58 น.

โรงเรียนบ้านหนองหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: 042417898 อีเมล์: 43020136@nongkhai2.go.th
เว็บมาสเตอร์:: สุพรรณี ชินวัง โทรศัพท์: 0856095028 อีเมล์: supannee447@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]