• พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ   (MISSION)

   

            1.  จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ทั่วถึงและมีความเสมอภาค

            2.  พัฒนาคุณภาพการศึกษา  เสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนให้เป็นคนดี  มีคุณธรรม  จริยธรรมและมีความรู้ได้มาตรฐานและมุ่งสู่ความเป็นเลิศ

            3.  พัฒนาระบบบริหารการจัดการศึกษาให้โรงเรียนมีมาตรฐานมีความเข้มแข็งมีอิสระในการบริหารจัดการ

            4.  จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาด้านการเรียนรู้  ปัญหาครอบครัวสามารถดำเนินการเรียนรู้ได้อย่างสม่ำเสมอ

            5.  ประสานความร่วมมือกับชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่นในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้

  ในท้องถิ่นและสื่อเทคโนโลยี

   

  เป้าประสงค์ (Goals)

   

                1.  นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานด้านผู้เรียน  ไม่น้อยกว่าร้อยละ  80

                2.  นักเรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐานความรู้และทักษะพื้นฐานตามหลักสูตร

                3.  นักเรียนมีวินัยในตนเอง  มีความรับผิดชอบ  ปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสนามีคุณธรรม

  จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ไม่น้อยกว่าร้อยละ  80

                4.  นักเรียนมีสุขภาพทางกาย  ทางจิตใจ  สมบูรณ์แข็งแรง  สามารถเรียนรู้อย่างมีความสุข

  ร้อยละ  90  

                        5.  ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและสนับสนุนการจัดการศึกษาอย่างสม่ำเสมอ

                6.  ครูและบุคลากรในโรงเรียนได้รับการพัฒนาทุกด้านและปฏิบัติงานอย่างมีความสุข


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-10-09 17:24:25 น.

โรงเรียนบ้านแบง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: 042414884 อีเมล์: 43020137@nongkhai2.go.th
เว็บมาสเตอร์:: นายพูลทรัพย์ ศรีวิเลิศ โทรศัพท์: 0930706296 อีเมล์: bowbowchok@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]