• พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

  ๑.  จัดทำและพัฒนามาตรฐานของสถานศึกษา

  ๒. จัดทำและพัฒนาหลักสูตรโรงเรียน  พุทธศักราช ๒๕๕๓ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช  ๒๕๕๑

  ๓. จัดกระบวนการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อให้เป็นคนดี คนเก่ง มีความสุขและมีทักษะในการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

  ๔. จัดประสบการณ์นักเรียนในด้าน  ภาษาอังกฤษ  คอมพิวเตอร์  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  ภาษาท้องถิ่น

  ๕. จัดกิจกรรมการเรียนรู้  ให้นักเรียนเกิดความภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่น  และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

  ๖. พัฒนาอาคารสถานที่ให้มีความร่มรื่นสวยงามน่าอยู่น่าเรียน  มีความปลอดภัย  เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

  ๗. พัฒนาบุคลากรให้เป็นครูมืออาชีพ

  ๘. จัดให้มีวัสดุ  อุปกรณ์  สื่อการเรียนการสอนเทคโนโลยี  และแหล่งการเรียนรู้ที่ภายในและภายนอก  ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน

  ๙. ส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน

   

  เป้าหมาย

  ๑. นักเรียนทุกคนเป็นคนดี   คนเก่ง  มีความสุขและมีทักษะในการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

                 ๒.นักเรียนเป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

                 ๓.นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ดีขึ้น

                 ๕.นักเรียนสามารถนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

                 ๖.ครูสามารถจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างมีคุณภาพ

                 ๗.โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

                 ๘.โรงเรียนมีวัสดุ   อุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนเทคโนโลยี  และแหล่งการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา  เพื่อใช้ในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ

                 ๙.โรงเรียนพัฒนาการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

                 ๑๐.โรงเรียนเปิดโอกาสให้ความเสมอภาคในการเข้ารับการศึกษา

                 ๑๑.โรงเรียนมีหลักสูตรโรงเรียน ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑  ที่สอดคล้องกับสภาพท้องถิ่น

                 ๑๒.โรงเรียนมีมาตรฐานสถานศึกษา

                 ๑๓.ครูทุกคนจัดกระบวนการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

                 ๑๔.ครูทุกคนเป็นครูมืออาชีพ

                 ๑๕.นักเรียนทุกคนมีคุณธรรม  จริยธรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  มีความภูมิใจในวัฒนธรรมท้องถิ่นและเป็นคนดีของสังคม

                 ๑๖.นักเรียนทุกคนมีทักษะภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ  ภาษาท้องถิ่น ดนตรี กีฬา  และทักษะในการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข

                 ๑๗. โรงเรียนมีอาคารสถานที่   ที่ร่มรื่น  สวยงามน่าอยู่  น่าเรียน  มีความปลอดภัย และเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน

                 ๑๘. องค์กรต่าง ๆ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน

                 ๑๙. ชุมชนได้รับการพัฒนาอย่างยั่งยืนจากการจัดการศึกษาของโรงเรียน 


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-11-02 09:11:12 น.

โรงเรียนป่าไม้อุทิศ ๘ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: 0945741585 อีเมล์: 43020135@nongkhai2.go.th
เว็บมาสเตอร์:: อมลธีรา จันทะไทย์ โทรศัพท์: 0981039667 อีเมล์: amontera2526@nongkhai2.go.th Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]