• วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 •         วิสัยทัศน์

         โรงเรียนป่าไม้อุทิศ  ๘  จัดการศึกษาเพื่อพัฒนานักเรียนให้เป็นคนเก่ง  คนดี  มีความสุข  มีทักษะในการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานมีความภูมิในวัฒนธรรมท้องถิ่น  อาคารสถานที่มีบรรยากาศน่าอยู่  น่าเรียน  บุคลากรได้รับการพัฒนาเป็นมืออาชีพ  และชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

           นิยามของวิสัยทัศน์ ( Defined  vision )

                    “สถานศึกษาแห่งการเรียนรู้”  หมายถึง  สถานศึกษาที่สร้างช่องทางและโอกาสทางการศึกษาให้เกิดการถ่ายทอดความรู้ซึ่งกันและกันระหว่างบุคลากร ควบคู่ไปกับการรับความรู้จากภายนอก เพื่อให้มีโอกาสได้รับความรู้ที่กว้างขวางและหลากหลายทันยุคทันสมัยตลอดเวลา

                       “สื่อและนวัตกรรมที่นำสมัย”  หมายถึง   สถานศึกษาที่นำสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี ที่นำสมัยมาใช้ส่งเสริมสนับสนุนในการจัดกระบวนการ การเรียนการสอน ให้เกิดประสิทธิภาพ

                        “สถานศึกษาแห่งคุณภาพ”  หมายถึง  สถานศึกษาที่ใช้ระบบการประกันคุณภาพ ระบบการเรียนรู้ เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาและพัฒนา  โดยมีเป้าหมายสู่องค์กรแห่งคุณภาพที่ได้รับการรับรอง

  ปรัชญา

        ปญ.ญา  วธเน  นเสย.โย   :  ปัญญาย่อมประเสริฐกว่าทรัพย์

  สีประจำโรงเรียน

  เขียว - เหลือง

  อัตลักษณ์ของสถานศึกษา

                ยิ้มง่าย  ไหว้สวย

          เอกลักษณ์ของสถานศึกษา

        แต่งกายสะอาด    มารยาทงาม


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-11-02 09:11:12 น.

โรงเรียนป่าไม้อุทิศ ๘ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: 0945741585 อีเมล์: 43020135@nongkhai2.go.th
เว็บมาสเตอร์:: อมลธีรา จันทะไทย์ โทรศัพท์: 0981039667 อีเมล์: amontera2526@nongkhai2.go.th Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]