• พันธกิจ / เป้าประสงค์
 •                                                        2.  พันธกิจ

      1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

      2.  ประชากรวัยเรียนในเขตบริการได้รับบริการทางการศึกษาจากโรงเรียน

      3. พัฒนาครูให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

      4. ปรับปรุงอาคารสถานที่และแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการเรียนการสอน

      5. จัดหาและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในจัดการศึกษาของโรงเรียน

      6. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษา

   

  3.  เป้าประสงค์

      1.  เพื่อพัฒนาผู้เรียนทุกคน ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ผู้เรียนได้รับการศึกษาเต็มตามศักยภาพ  ใฝ่เรียนรู้  มีความสามารถในการสื่อสาร  การคิด  การแก้ปัญหา  การใช้ทักษะชีวิต และการใช้เทคโนโลยี  ส่งผลให้ผู้เรียนประสบความสำเร็จในการเรียน 

       2  เพื่อพัฒนาผู้เรียนทุกคน ให้มีคุณธรรม เป็นบุคคลที่มีความเชื่อมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  มีจิตสาธารณะ  และรับผิดชอบต่อสังคม 

       3.    เพื่อให้ประชากรวัยเรียนในเขตบริการของโรงเรียนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ

       4.   เพื่อพัฒนาคุณภาพครูโรงเรียนบ้านหนองจอกโนนสมบูรณ์ทุกคน ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

       5.  เพื่อพัฒนาโรงเรียนบ้านหนองจอกโนนสมบูรณ์ให้มีความเข้มแข็งในการบริหารและการจัดการศึกษา  โดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา  เพื่อยกระดับคุณภาพตามมาตรฐานอย่างมีธรรมาภิบาล 


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-08-13 12:54:51 น.

โรงเรียนบ้านหนองจอกโนนสมบูรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: 042016222 อีเมล์: 43020133@nongkhai2.go.th
เว็บมาสเตอร์:: นายสมวิทย์ สมคุณา โทรศัพท์: 0868513787 อีเมล์: somwit2518@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]