• พันธกิจ / เป้าประสงค์
 •              1.  ส่งเสริมสนับสนุนและร่วมพัฒนาสภาพแวดล้อมภายนอกของโรงเรียนดี มีสังคม บรรยากาศ สิ่งแวดล้อมเอื้อต่อการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ

               2.  พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรให้มีความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพ มีความสามารถในการบริหารงาน การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ วิจัยและพัฒนางานในหน้าที่อย่างต่อเนื่อง และมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมืออาชีพ

               3.  พัฒนาลักษณะทางกายภาพของโรงเรียนให้ได้มาตรฐาน ส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงาน

               4.  พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมและศักยภาพของผู้เรียน ชุมชน ท้องถิ่น

               5.  พัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน ทรัพยากรด้านการศึกษาและจัดหาสื่อ/อุปกรณ์เทคโนโลยีทันสมัยสำหรับการเรียนรู้ของผู้เรียน

               6.  พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานเน้นการมีส่วนร่วม การจัดการเรียนรู้และงบประมาณเชิงกลยุทธ์แบบมุ่งเน้นผลงาน ให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการศึกษา

               7.  จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติ มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานการศึกษาปฐมวัยโดยยึดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

               8.  พัฒนาประกันคุณภาพการศึกษาอย่างมีคุณภาพโดยเป็นส่วนหนึ่งของระบบการบริหารโรงเรียน

               9.  บริหารจัดการ ส่งเสริมการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น เสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างบ้าน โรงเรียน ศิษย์เก่า หน่วยงาน องค์กรและชุมชน


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-08-02 15:17:20 น.

โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: อีเมล์: 43020134@nongkhai2.go.th
เว็บมาสเตอร์:: ฉัตรสุดา จามน้อยพรม โทรศัพท์: 0878614350 อีเมล์: yui0878614350@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]