• NAGA MODEL
 •  

 • โรงเรียนสุจริต
 • ประวัติโรงเรียน
 •               โรงเรียนบ้านหนองวัวชุม  ตั้งขึ้นเมื่อวันที่  21  พฤษภาคม  2522  โดยชาวบ้านร่วมมือกันบริจาคที่ดินจำนวน  10  ไร่  คิดเป็นจำนวนเงิน 14,000  บาท สร้างอาคารเรียนชั่วคราวติดพื้นดิน จำนวน  1  หลัง 

  3  ห้องเรียน  มุงด้วยหญ้าคา  ให้ชื่อว่า  “ โรงเรียนบ้านหนองควายสาขาบ้านหนองวัวชุม “  มีนักเรียนจำนวน  51  คน  ครูที่ทำการสอนมาจากโรงเรียนบ้านหนองควาย  จำนวน  1  คน

            ปีการศึกษา  2525  คณะครูและชาวบ้านร่วมกันบริจาคเงินจำนวน  20,000  บาท  และนายธเนตร  เฮียสกุล  บริจาคเงิน  20,000  บาท  เพื่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่  จำนวน  3  ห้องเรียน  หลังคามุงด้วยสังกะสี 

  ปีการศึกษา  2529  ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ  สปช. 105/ 29  จำนวน  1 หลัง               4  ห้องเรียน  งบประมาณ  840,000  บาท และ ในวัน ที่  29  กรกฎาคม  2529   สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ  อนุมัติให้โรงเรียนเป็นเอกเทศ ชื่อว่า “โรงเรียนบ้านหนองวัวชุม” และแต่งตั้ง

  ให้นายประมวล  สีวงกต  รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ 

              วันที่  1  มิถุนายน  2530  สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ  ได้แต่งตั้งให้

  นายสำรอง  คำแพงเมือง  มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านหนองวัวชุม

             วันที่  29  ตุลาคม  2533  สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดหนองคาย  ได้แต่งตั้ง  นายผดุง 

  ผาบสิมมา  ดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านหนองวัวชุม

             วันที่  1 ตุลาคม  2538  นายผดุง  ผาบสิมมา  ได้จัดทำปริมาณงาน  กำหนดตำแหน่งเป็นอาจารย์ใหญ่

              วันที่  11 ตุลาคม  2530  สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดหนองคาย  ได้แต่งตั้ง 

  นายอุนาจ    กองธรรม  ดำรงตำแหน่ง  อาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านหนองวัวชุม

              วันที่  14  มิถุนายน  2532  สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดหนองคาย  ได้แต่งตั้ง  นายโสภณ 

  จันทวงศ์  ดำรงตำแหน่ง  อาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านหนองวัวชุม

              วันที่  6  กันยายน  2535  สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดหนองคาย  ได้แต่งตั้ง

  นายชาตรี    อุ่นเรือน  เป็นครูใหญ่โรงเรียนบ้านหนองวัวชุม 

             วันที่ 15  มิถุนายน  2538    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หนองคาย  เขต  2 ได้แต่งตั้ง

  นายสมบัติ   คงปัญญา  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านหนองวัวชุม

               วันที่ 29 ตุลาคม  2541    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หนองคาย  เขต  2 ได้แต่งตั้ง

  นายนิพนธ์    ป้องโกเซ มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองวัวชุม

               วันที่ 15 พฤษภาคม 2555 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ได้แต่งตั้ง

  นายปรีชา   อาจหาญ  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองวัวชุม

                วันที่ 22  ธันวาคม 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒ ได้แต่งตั้ง 

  นายชัยวิชิต วิชัยโย   มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองวัวชุม

                วันที่ 13 มีนาคม 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ได้แต่งตั้ง

  นายพัทยา  บุญญะรัง  มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองวัวชุม  จนถึงปัจจุบัน

   

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-10 13:28:55 น.

โรงเรียนบ้านหนองวัวชุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: 042-089-812 อีเมล์: 43020131@nongkhai2.go.th
เว็บมาสเตอร์:: อัญมณี​ ศรีมณีรัตน์​ โทรศัพท์: 0989906763 อีเมล์: Anyamanee2531@nongkhai2.go.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]