• NAGA MODEL
 •  

 • โรงเรียนสุจริต
 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

  1. พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  2. พัฒนาการจัดกิจกรรมให้นักเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ค่านิยมหลักของตนไทย 12 ประการ ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง    

  3. พัฒนาครูให้เป็นครูมืออาชีพ

  4. การบริหารมีประสิทธิภาพและพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ

  เป้าประสงค์

         1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

         2. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ค่านิยมหลักของตนไทย 12 ประการ ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง    

         3. สถานศึกษาจัดทำและใช้หลักสูตรที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพของนักเรียน

        4. ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นคนดี มีจรรยาบรรณ สอนอย่างมีคุณภาพด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

        5. สถานศึกษามีการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

        6. สถานศึกษาสร้างความพร้อมด้านปัจจัยพื้นฐาน พัฒนาบรรยากาศ สภาพแวดล้อมในสถานศึกษาให้มีความสวยงาม ร่มรื่น ปลอดภัย ปลอดบุหรี่และสารเสพติด

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-10 13:28:55 น.

โรงเรียนบ้านหนองวัวชุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: 042-089-812 อีเมล์: 43020131@nongkhai2.go.th
เว็บมาสเตอร์:: อัญมณี​ ศรีมณีรัตน์​ โทรศัพท์: 0989906763 อีเมล์: Anyamanee2531@nongkhai2.go.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]