โรงเรียนบ้านโพนทอง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
 


 • ประวัติโรงเรียน
 •  

            ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

            โรงเรียนบ้านโพนทอง ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.๒๕๑๒ โดย ส.ต.ต.บุญ  แหลมฉลาด ร่วมกับราษฎร บ้านโพนทอง ได้รับอุปกรณ์การเรียนการสอนจาก ม.ว.๔๐๖ ก.ก. ชค. เขต ๔ เป็นผู้อนุเคราะห์ เปิดทำการสอนที่ศาลาวัดบ้านโพนทอง

            เมื่อวันที่ ๗ มกราคม, พ.ศ.๒๕๑๓ มี ส.ต.ต.ประโลม ผาณิบุศย์ เป็นผู้ทำการสอน ต่อมา ส.ต.ท ประโลม ย้าย พลฯ น้อย ไพรสนธ์ มารับงานและทำการสอน ต่อมาเมื่อ พ.ศ.  ๒๕๑๔  ทาง

  กก. ตชด.เขต ๔ สั่งยุบโรงเรียนราษฎร ได้ไปร้องทุกข์กับศึกษาธิการอำเภอโพนพิสัย ขอนายเพิ่มศักดิ์ เวียงคำ มาเป็นครูที่โรงเรียนนี้  ต่อจาก พลฯน้อย ไพรสนธ์

            เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๑๔ ทำการสอนที่ศาลาวัด, พ.ศ.๒๕๑๖ กลุ่มกิจกรรมพัฒนาชนบท คณะรัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับชาวบ้านโพนทอง คณะครูสร้างอาคารเรียน จำนวน ๑ หลัง มี ๓ ห้องเรียน    แบบ ป.๑ฉ เริ่มสร้างเมื่อวันที่ ๑๔  ตุลาคม พ.ศ.๒๕๑๖ เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน     พ.ศ.๒๕๑๖  เป็นต้นมา,

            พ.ศ.๒๕๑๘ ได้รับงบประมาณจากทางราชการ  สร้างบ้านพักครู จำนวน ๑ หลัง ราคาประมาณ ๔๕,๐๐๐ บาท ซึ่งนายเพิ่มศักดิ์  เวียงคำ เป็นผู้บริจาคที่ดิน สร้างบ้านพักครู พื้นที่ ๑๐๐ ตารางวา, พ.ศ.๒๕๑๙  ได้รับงบประมาณสร้างส้วม ๑ หลัง ๓ ที่นั่ง ราคา ๕,๐๐๐ บาท,

            พ.ศ.๒๕๒๕ ได้รับงบประมาณสร้างส้วม ๑ หลัง ที่นั่ง ราคา ๑๕,๐๐๐ บาท  พ.ศ.๒๕๒๖ ได้งบประมาณก่อสร้างต่อเติมอาคารเรียน ๓ ห้องเรียน  แบบ ป.๑ฉ งบประมาณ ๓๗๔,๐๐๐ บาท เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๒๖, พ.ศ.๒๕๒๙ ได้รับงบประมาณก่อสร้างถังน้ำซีเมนต์แบบ ฝ.๓๓ เป็นเงิน ๓๕,๐๐๐ บาท,

            พ.ศ.๒๕๓๑ ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์สปช. ๒๐๒/๒๖ เป็นเงินงบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท เปิดทำการสอนกิจกรรมเมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๓๑, พ.ศ.๒๕๔๒ ได้รับงบประมาณสร้างส้วมแบบ สปช. ๖๓๑/๒๖  (งบประมาณ ปี ๒๕๔๑ ) สร้างเสร็จเมื่อ   วันที่ ๙  มีนาคม พ.ศ.๒๕๔๒ ค่าก่อสร้าง ๑๑๑,๐๐๐ บาท, พ.ศ.๒๕๔๓ นายเพิ่มศักดิ์  เวียงคำ ได้เข้าโครงการเปลี่ยนเส้นทางชีวิตเกษียณราชการก่อนกำหนด  นายอำนาจ  ดรศรีจันทร์ ได้ดำรงตำแหน่งครูใหญ่  แทนเมื่อวันที่ ๓  พฤศจิกายน  พ.ศ.๒๕๔๓, พ.ศ.๒๕๔๔  ได้รับงบประมาณก่อสร้าง สนามกีฬาอเนกประสงค์จาก องค์การบริหารส่วนตำบลวังหลวง จำนวน ๑ สนาม เป็นเงิน ๗๐,๐๐๐ บาท,      พ.ศ.๒๕๔๕       นายอำนาจ ดรศรีจันทร์ ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งครูใหญ่ที่โรงเรียนบ้านกลุ่มพัฒนาและ นายถาวร พุฒิเขียว ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านโพนทองใน วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๔๕,พ.ศ.๒๕๔๕ นายถาวร พุฒิเขียว ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งครูใหญ่ที่โรงเรียนบ้านจอมแจ้ง และนางสาวประณมพร  เพ็ชร์โปรี ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านโพนทองในวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๔๕, พ.ศ.๒๕๔๗ ได้รับบริจาคจากคณะผ้าป่าสามัคคีบ้านโพนทองสร้างอาคารเรียนชั้นเดียว ๑ ห้องเรียนงบประมาณ ๑๓๓,๔๖๗ บาท, พ.ศ.๒๕๔๗  นางสาวประณมพร  เพ็ชร์โปรี ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านน้ำทอนในวันที่ ๑ ตุลาคม  ๒๕๔๗,

            พ.ศ.๒๕๔๘ ค่ายอาสาพัฒนามหาวิทยาลัยมหิดลได้สร้างอาคารเรียน ๑ หลัง ๔ ห้องเรียน  และส้วม ๑ หลัง  ๔ ที่ มอบให้โรงเรียนในวันที่ ๒๔  มีนาคม ๒๕๔๘ งบประมาณ ๖๔๒,๕๕๐.๙๐  บาท, พ.ศ. ๒๕๔๘ นายพงษ์ประยูร  พิสัยพันธ์   ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาในวันที่ ๑  มิถุนายน  ๒๕๔๘  จนถึงวันที่  ๓๐  กันยายน ๒๕๕๗

            พ.ศ. ๒๕๕๘ นางอรชพร อำนวยการ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพนทอง เมื่อวันที่  ๒๙  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

            พ.ศ.๒๕๖๓  นายพรประสิทธิ์  ศรีบุญไทย ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพนทอง เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ จนถึงปัจจุบัน

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-08-13 14:01:54 น.

โรงเรียนบ้านโพนทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: - อีเมล์: 43020129@nongkhai2.go.th
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวขวัญหทัย วิเชียรเครือ โทรศัพท์: 0833623457 อีเมล์: max_phonphisai@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]