โรงเรียนบ้านโพนทอง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

            ๑.  ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้เป็นหัวใจของการพัฒนาคุณภาพการศึกษา    สู่เป้าหมายผลสำเร็จ

            ๒.  มุ่งส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรเพื่อให้การจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ  สู่มาตรฐาน

            ๓.  มุ่งส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตแสวงหาความรู้สร้างองค์ความรู้ได้เอง  ประยุกต์ใช้ความรู้ในการดำรงตนเองอย่างมีความสุข

            ๔.  ส่งเสริมให้ทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาสู่มาตรฐานการศึกษาของชาติ

            ๕.  สนับสนุนการจัดหาแหล่งเรียนรู้  สร้างเครือข่ายความรู้ทุกระดับ  สืบสานอนุรักประเพณีวัฒนธรรมไทย  เห็นคุณค่าภูมิปัญญาไทย ดำรงชีวิตโดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความเป็นประชาธิปไตย

  เป้าหมาย

            เพื่อให้ประชากาวัยเรียนในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน  ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  มีสมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์  มีความรู้และคุณธรรมจริยธรรมและวัฒนธรรม  ในการดำรงชีวิต  สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-08-13 14:01:54 น.

โรงเรียนบ้านโพนทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: - อีเมล์: 43020129@nongkhai2.go.th
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวขวัญหทัย วิเชียรเครือ โทรศัพท์: 0833623457 อีเมล์: max_phonphisai@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]