โรงเรียนบ้านท่าคำบง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
 


  • พันธกิจ / เป้าประสงค์
  • โรงเรียนคือหน่วยงานทางการศึกษามีหน้าที่ในการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการพัฒนาทางด้านร่างกาย  อารมณ์  สังคม  และสติปัญญา  มีกระบวนการทางด้านกลุ่มสังคมเป็นปัจจัยหลัก  ในการสร้างความสมานฉันท์  รู้จักแสวงหาเทคโนโลยีมาพัฒนาการบริหาร  กระบวนการนิเทศ  กระบวนการเรียนการสอนให้เกิดการเรียนรู้ที่สมบูรณ์  โดยการน้อมนำกรอบแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ซึ่งเป็นคุณธรรมอันประเสริฐมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาองค์กร  พัฒนาคน  พัฒนาผู้เรียนให้เรียนรู้ด้วยความรอบรู้และเรียนรู้อย่างมีความสุข

     

    เป้าหมาย (Goal)

           ๑.  ผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ  โดยเฉพาะกลุ่มสาระการเรียนรู้  คณิตศาสตร์  ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ  วิทยาศาสตร์  ดนตรี  นาฏศิลป์และศิลปะ  สามารถพัฒนาเป็นแบบอย่างของสังคมทางการศึกษาได้


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-08-05 14:33:55 น.

โรงเรียนบ้านท่าคำบง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: 042436816 อีเมล์: 43020130@nongkhai2.go.th
เว็บมาสเตอร์:: สุกัญญา วงษ์ประดิษฐ์ โทรศัพท์: 0801950677 อีเมล์: sukanyaat05@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]