โรงเรียนบ้านนาฮำ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
 


 • ประวัติโรงเรียน
 • ประวัติโรงเรียน

        โรงเรียนบ้านนาฮำ ตั้งอยู่บ้านนาฮำ หมู่ที่ 17 ตำบลเฝ้าไร่ อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย 
  ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.2503 เดิมใช้ศาลาวัดศรีอุดมพรเป็นสถานที่เรียน จัดตั้งด้วยงบประมาณของกระทรวงศึกษาธิการ 
  เปิดทำการสอนตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ มีนักเรียนจำนวน 60 คน และทำการเรียนการสอนตั้งแต่
  ป.1 - ป.4 มี นายคำเปลื้อง  นุราช  เป็นครูใหญ่

        ปัจจุบันโรงเรียนได้เปิดทำการเรียนการสอน ตั้งแต่ระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
  ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ 


  เขตให้บริการ
  1. บ้านนาฮำใหม่ (หมู่ที่ 5 )  ตำบลเฝ้าไร่  อำเภอเฝ้าไร่  จังหวัดหนองคาย
  2. บ้านนาฮำเก่า(หมู่ที่ 1 )  ตำบลเฝ้าไร่  อำเภอเฝ้าไร่  จังหวัดหนองคาย
  3. บ้านพรมงคล (หมู่ที่ 16 )  ตำบลเฝ้าไร่  อำเภอเฝ้าไร่  จังหวัดหนองคาย
  4. บ้านวังชมพู (หมู่ที่ 8 )  ตำบลเฝ้าไร่  อำเภอเฝ้าไร่  จังหวัดหนองคาย
  5. บ้านนาฮำพัฒนา (หมู่ที่ 17 )  ตำบลเฝ้าไร่  อำเภอเฝ้าไร่  จังหวัดหนองคาย
  6. บ้านทรัพย์เจริญ (หมู่ที่ 9 )  ตำบลเฝ้าไร่  อำเภอเฝ้าไร่  จังหวัดหนองคาย
  7. บ้านเกษตรเจริญ  (หมู่ที่ 15 )  ตำบลเฝ้าไร่  อำเภอเฝ้าไร่  จังหวัดหนองคาย


  สีประจำโรงเรียน

      “ สีแดง – ขาว ”
   สีแดง   หมายถึง ความสมบูรณ์ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา
   สีขาว   หมายถึง ความบริสุทธิ์ทางด้านร่างกาย วาจาและจิตใจ ปราศจากอบายมุขทั้งปวง


  คำขวัญโรงเรียน
         คุณธรรมนำความรู้  ดำรงอยู่อย่างพอเพียง


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-08-03 16:17:28 น.

โรงเรียนบ้านนาฮำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: 042417312 อีเมล์: 43020125@nongkhai2.go.th
เว็บมาสเตอร์:: ยงยุทธ สมบัติจันทร์ โทรศัพท์: 0810596167 อีเมล์: ิbow.aon2527@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]