โรงเรียนบ้านหนองยาง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
 


 • ประวัติโรงเรียน
 •                 ประวัติ

        โรงเรียนบ้านหนองยาง  แยกจากโรงเรียนบ้านนาฮำ    อำเภอโพนพิสัย  จังหวัดหนองคาย   เปิดทำการสอนเมื่อวันที่  19  เดือนพฤษภาคม  พ.ศ.  2519  โดยนายจรัญ  ศิลาคม  หัวหน้าหมวดการศึกษาอำเภอโพนพิสัย  เปิดทำการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่  1-4  โดยชาวบ้านหนองยางบริจาคที่ดินจำนวน  12  ไร่  46  ตารางวา  คือ  นายทอง  สัตนันท์  นายคำสอน  สัตนันท์   นายทองคำ  บางโท

  พ.ศ.  2521  ได้รับจัดสรรงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดจำนาน  1  หลัง  3  ห้องเรียน  งบประมาณ  360,000  บาท

  พ.ศ.  2523  ได้รับจัดสรรงบประมาณต่อเติมอาคารเรียนแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัด  จำนวน  3  ห้องเรียน  งบประมาณ  125,000  บาท  ละได้รับงบประมาณก่อสร้างส้วมแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัด  จำนวน  1  หลัง  3  ที่  งบประมาณ  8,000  บาท

  พ.ศ.  2524  ได้รับจัดสรรงบประมาณก่อสร้างส้มแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัด  จำนวน  1   หลัง  3 ที่  งบประมาณ 12,000  บาท  และโรงเรียนบ้านหนองยางเปิดทำการสอนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  6 

  พ.ศ.  2526  ได้รับบริจาคบ้านพักครูแบบชาวบ้าน  จำนวน1 หลัง  เป็นเงิน  35,000  บาท  จากคณะกรรมการศึกษาและชาวบ้าน

  พ.ศ.  2528  ได้รับจัดสรรงบประมาณก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์  แบบ  สปช.202/26  จำนวน  1  หลัง  งบประมาณ  380,000  บาท

  พ.ศ.  2529  ได้รับจัดสรรงบประมาณก่อสร้างเรือนเพาะชำแบบ  พ.1  จำนวน  1   หลัง  งบประมาณ  10,000  บาท  และได้รับงบประมาณก่อสร้างบ้านพักครู  แบบ  สปช.  203/26  จำนวน 1  หลัง  งบประมาณ  50,000  บาท

  พ.ศ.  2532  โรงเรียนได้รับอนุมัติให้เปิดการเรียนการสอน  2  ระดับ  คือ                            

  1. ก่อนประถมศึกษา

              2.ระดับประถมศึกษาชั้น  ป.  1-6

              พ.ศ.  2534  โรงเรียนบ้านหนองยางร่วมกับชาวบ้าน  กรรมการสถานศึกษาก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์(โรงอาหาร)  เป็นเงิน  15,000  บาท  และก่อสร้างห้องน้ำบ้านพักครูแบบชาวบ้านบริจาค  จำนวน  1  หลัง  เป็นเงิน  3,500  บาท

              พ.ศ.  2537  โรงเรียนบ้านหนองยาง  ขอกำหนดปรับปรุงตำแหน่งให้สูงขึ้น  คือ  จากตำแหน่งครูใหญ่เป็นอาจารย์ใหญ่

              พ.ศ.  2538  โรงเรียนบ้านหนองยาง  ได้รับจัดสรรอาคารเรียนแบบ  สปช.  105/29  จำนวน  4  ห้องเรียนงบประมาณ  1,368,000  บาท  และชาวบ้าน  กรรมการศึกษา  คณะครูบริจาครั้วคอนกรีตพร้อมลวดหนาม  ยาว  108  เมตร  เป็นเงิน  15,000  บาท

  พ.ศ.  2540  โรงเรียนบ้านหนองยางได้รับจัดสรรงบประมาณต่อเติมอาคารเรียนแบบ  สปช.  105/29  จำนวน  4  ห้อง  งบประมาณ  380,000  บาท  และเข้าร่วมโครงการโรงเรียนปฏิรูปการศึกษาปี  พ.ศ.  2540 

              พ.ศ.  2542  โรงเรียนได้รับงบประมาณสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลเฝ้าไร่  จำนวน  57,513  บาท  ในการก่อสร้างสนามวอลเลย์บอล  จำนวน  1  สนาม  และชาวบ้านได้บริจาคก่อสร้างสนามตะกร้อ  จำนวน  1  สนาม  เป็นเงิน  45,000  บาท

              พ.ศ.  2544  โรงเรียนบ้านหนองยางได้ดำเนินการสร้างหอพระพุทธรูปประจำโรงเรียนโดยคณะครู  อาจารย์นักภารโรง  บริจาค  เป็นเงิน  15,000  บาท

                  พ.ศ.  2553  โรงเรียนบ้านหนองยางได้ดำเนินการทำรั้วด้านหลังโรงเรียนใหม่  โดยได้รับงบประมาณจากการร่วมบริจาคของคณะครู นักเรียน และชาวบ้านหนองยาง  บ้านเกษตรเจริญ และบ้านเจริญศรี

                  พ.ศ.  2554  ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในการปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน  จำนวน  100,000  บาท

                  พ.ศ.  2554  ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(งบแปรญัตติ) จำนวน  200,000  บาท  ในการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-08-03 14:22:26 น.

โรงเรียนบ้านหนองยาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: 042430278 อีเมล์: malaisri38@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นันทะวงษ์ น้อยสีเหลือง โทรศัพท์: 0616815072 อีเมล์: takkoki_n@hotmail.co.th Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]