โรงเรียนบ้านหนองยาง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • โรงเรียนบ้านหนองยางได้กำหนดพันธกิจในการบริหารจัดการศึกษา เพื่อให้วิสัยทัศน์บรรลุและเป็นจริง ดังนี้

                        6.1 ปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและใช้สื่อ เทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลายเพื่อสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asian Community Economy)

                        6.2 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาพดี รักการออกกำลังกาย หลีกเลี่ยงยาเสพติด

                        6.3 ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีทัศนคติที่ดี และมีจิตอาสา

                       6.4  ปรับปรุง พัฒนาภูมิทัศน์ของโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้คู่ชุมชนและเอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน มุ่งเน้นความคงทน แข็งแรง สะอาด และปลอดภัย

                        6.5  พัฒนาครูบุคลากรอย่างมืออาชีพ มีความรู้ความสามารถ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง พร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asian Community Economy)

  6.6 พัฒนานักเรียนทุกระดับให้มีคุณภาพมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
                        6.7 พัฒนาทักษะชีวิต ส่งเสริมอาชีพการจักสานและทอเสื่อ ให้กับผู้เรียน (One School One Career)

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-08-03 14:22:26 น.

โรงเรียนบ้านหนองยาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: 042430278 อีเมล์: malaisri38@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นันทะวงษ์ น้อยสีเหลือง โทรศัพท์: 0616815072 อีเมล์: takkoki_n@hotmail.co.th Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]