• ประวัติโรงเรียน
 •           โรงเรียนบ้านโนนยาง-ดอนเม็ก เดิมโรงเรียนนี้ชื่อว่า “ โรงเรียนบ้านโนนยาง” จัดตั้งขึ้นโดยความร่วมมือของชาวบ้านที่เห็นความจำเป็นและความเดือดร้อนของบุตรหลานที่ต้องเดินทางไปเรียนที่โรงเรียนบ้านนาดี  ซึ่งในอดีตการคมนาคมยังไม่สะดวก  โดยสร้างอาคารเรียนชั่วคราวขึ้น  ในปี 2519  และได้รับงบประมาณจัดสรรอาคารเรียนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย และเปิดทำการเรียนการสอนเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2520    ในระยะแรกเปิดทำการสอนตั้งแต่ ป.1-4   และขยายจนถึง  ป.6 เมื่อปี 2522    ซึ่งมีนายสงวน   สาริคาร  รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่คนแรกและนายบุญรอด   นามสง่า  รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่คนที่ 2  จากปี 2520 –ปี 2524     โรงเรียนได้มีการเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าของการพัฒนาโรงเรียนมีดังนี้

            วันที่ 1  ตุลาคม  2523  ได้โอนมาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (สปช.)  และได้มีการเพิ่มเติมชื่อโรงเรียนเป็น  “ โรงเรียนบ้านโนนยาง-ดอนเม็ก “ เมื่อปี  2535

            วันที่ 7 กรกฎาคม 2546 ได้มาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หนองคาย เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ถึงปัจจุบัน

            อาคารเรียนหลังแรกเป็นอาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ    จำนวน 3  ห้องเรียน สร้างขึ้นเมื่อปี 2519  ด้วยงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย  220,000  บาท

            เมื่อปี  พ.ศ.  2521  ได้รับงบประมาณต่อเติมอาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ จำนวน  2  ห้องเรียน จากทางราชการพร้อมได้รับจัดสรรส้วม 1  หลัง 3  ที่

            ปี  2523  ได้รับงบประมาณในการก่อสร้างบ้านพักครู  จำนวน 1  หลัง งบประมาณ 83,000 บาท และถังเก็บน้ำฝนแบบ ฝ.33 จำนวน1 ชุด  3  ถัง

            ปี  2524  ได้รับงบประมาณในการต่อเติมอาคารเรียน แบบ ป1.ฉ  จำนวน  3  ห้องเรียน  งบประมาณ  329,500  บาท

  ปี  2525  ได้รับงบประมาณในการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์  แบบองค์การ จำนวน  1  หลัง งบประมาณ 179,500 บาท และห้องส้วม  1  หลัง 3  ที่

            ปี  2536  ได้รับบริจาคจากชุมชนเพื่อการต่อเติมห้องเรียนชั้นล่าง 2  ห้องเรียน  และศาลาทรงไทย  1  หลัง งบประมาณ 100,000 บาท

  ปี 2542  ได้รับบริจาคเงินจากชาวบ้านในการก่อสร้างสนามตะกร้อ และสนามวอลเลย์บอล 

  เป็นเงิน  35,000  บาท

  ปี 2542 ได้รับงบประมาณก่อสร้าง ส้วม แบบ สปช.601/26 จำนวน 2 หลัง 8 ที่นั่ง  เป็นเงิน  202,000  บาท

  ปี 2542 ได้รับงบประมาณก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) ภายในโรงเรียน ขนาด กว้าง 4 เมตร ยาว 132 เมตร เป็นเงิน 211,000 บาท

  ปี 2544 ได้รับบริจาคจากชุมชน,คณะครู ในการก่อสร้างเสาธงและสวนหย่อม เป็นเงิน จำนวน 35,000 บาท

  ปี 2545  ได้รับบริจาคจากคุณกิตติ  ศรีทันดร พร้อมคณะจาก อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม เป็นอุปกรณ์การศึกษาและครุภัณฑ์โรงเรียน เป็นเงิน  106,185 บาท

  ปี 2546 ได้รับบริจาคจากชุมชน,คณะครู ในการก่อสร้าง รั้วลวดหนาม ด้านตะวันออก ยาว 148 เมตร เป็นเงิน  20,000  บาท

  ปี 2547  ได้รับ จากชุมชน,อบต.นาดี และคุณธีระศักดิ์  บริพัฒน์  ในการต่อเติมห้องเรียนชั้นล่าง 1 ห้องเรียน เป็นเงิน  58,000  บาท

            มีผู้บริหารโรงเรียนตั้งแต่เริ่มจัดตั้งโรงเรียนจนถึงปัจจุบันมีจำนวนทั้งสิ้น 11  คน  ดังนี้

  1. นายสมาน  ผานิจ                    ตำแหน่ง ครูใหญ่           ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2524-2525

  2. นายสะเทือน จันทำมา            ตำแหน่ง ครูใหญ่           ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2525-2529

  3. นายดำรงค์  ประจงกาญจน์      ตำแหน่ง อาจารย์ใหญ่    ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2529-2533

  4. นายประพันธ์  สมภาร              ตำแหน่ง ครูใหญ่            ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2533-2538

  5. นายสงวน  ศรีโยแก้ว               ตำแหน่ง ครูใหญ่            ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2538-2540

  6. นายศรัณย์พงศ์  วิบูลย์กุล        ตำแหน่ง ครูใหญ่           ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2540-2544

  7. นายธานี  อยู่งาน                     ตำแหน่ง ครูใหญ่           ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2544-2546  และตำแหน่ง ผู้อำนวยการ  ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2546-2548

  8. นายสมพงษ์  สุนทรเศรษฐชัย  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ     ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2548-2551

  9. นายแก้ว  แก้วมงคล                ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ     ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2551-2554

  10. นายเฉลิมพล  ประภัทรพงศ์    ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ    ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2554-2559

  11. นายปรีชา  อาจหาญ               ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ    ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2559-ปัจจุบัน

  สำหรับผู้บริหารโรงเรียนคนปัจจุบันคือ   นายปรีชา  อาจหาญ  ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านโนนยาง-ดอนเม็ก  เมื่อวันที่  9  พฤศจิกายน  2559  บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลยึดเด็กเป็นศูนย์กลางให้ได้ตามปรัชญาของโรงเรียนทุกประการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-09-23 15:27:26 น.

โรงเรียนบ้านโนนยาง-ดอนเม็ก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: 042-430276 อีเมล์: 43020120@nongkhai2.go.th
เว็บมาสเตอร์:: ทัศนีย์ ศรีวิไล โทรศัพท์: 042-430276 อีเมล์: thatsanee@nongkhai2.go.th Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]