• ประวัติโรงเรียน
 •              โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง สร้างเมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๐๙ ในเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ ๕๐ ไร่ ตั้งอยู่ในเขตตำบลอุดมพร อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย ราษฎร ๓ หมู่บ้าน คือ บ้านคำชิ บ้านหนองบัวเงิน  บ้านโคกอุดม ได้จัดหาวัสดุในท้องถิ่น ได้แก่ เสา ไม้ เป็นต้น โดยความร่วมมือร่วมใจและเสียสละแรงงานในการก่อสร้างอาคารเรียน โดยมี จ่าสิบตรีทอน  มหาผิว หัวหน้าชุดคุ้มครองหมู่บ้าน (อ.ค.ป.) บ้านคำชิเป็นหัวหน้า ส่วนอุปกรณ์ก่อสร้างมี เจ้าคุณเวทีวุฒิกร เจ้าคณะจังหวัดหนองคายและเจ้าอาวาสพระอารามหลวงวัดโพธิ์ชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ได้อนุโมทนาทานสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๓๕,๐๐๐ บาท (สามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) สร้างอาคารเรียนสูง ๑.๕ เมตร กว้าง ๙ เมตร ยาว ๑๘ เมตร และได้ตั้งชื่อโรงเรียนว่า “โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง” เพื่อเป็นสิริมงคลแก่โรงเรียนและเป็นเกียรติแก่ท่านเจ้าคุณเวทีวุฒิกร ซึ่งเป็นผู้บริจาคเงินในการก่อสร้างอาคารเรียนมาจนถึงปัจจุบัน

           เดือนสิงหาคม ๒๕๑๐     ทางราชการได้บรรจุ นายพันธ์  พิมพ์ภูธร มาบรรจุเป็นครูคนแรกของโรงเรียนพร้อมกับตำแหน่งครูใหญ่ จัดการเรียน ๒ ชั้นคือ ประถมศึกษาปีที่ ๑ และ ๒

           เดือนพฤษภาคม ๒๕๑๓   ได้แต่งตั้ง นายมนูญ  บุญไชย ดำรงตำแหน่งครูใหญ่แทน นายพันธ์ พิมพ์ภูธร ซึ่งย้ายไปดำรงตำแหน่งครูสายผู้สอน โรงเรียนบ้านเซิม

           เดือนตุลาคม ๒๕๑๓       โรงเรียนได้งบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ป.๑ ช. ขนาด ๙ x ๑๘ เมตร จำนวน ๒ ห้องเรียน พื้นต่ำ ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง ๓๐,๐๐๐ บาท

           เดือนพฤษภาคม ๒๕๑๔   ย้าย นายมนูญ  บุญไชย และแต่งตั้ง นายประภาส  พงษ์อาสา มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่

           เดือนพฤษภาคม ๒๕๑๘   โรงเรียนเปิดทำการสอนถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

           เดือนธันวาคม ๒๕๑๙     นายบัวพันธ์  เทพจันทร์ ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ครูใหญ่ แทนนายประภาส พงษ์อาสา ซึ่งย้ายไปดำรงตำแหน่งครูใหญ่บ้านโคกกลาง

           เดือนมกราคม ๒๕๒๑     แต่งตั้งนายประสาน  สมพงษ์ เป็นครูใหญ่แทนนายบัวพันธ์ เทพจันทร์ ซึ่งเกษียณอายุราชการ

           เดือนพฤษภาคม ๒๕๓๙   โรงเรียนได้รับอนุญาตให้เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา           เปิดทำการสอนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

           เดือนตุลาคม ๒๕๔๙       แต่งตั้ง นายชารี  แพนแสง มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนแทนนายประสาน สมพงษ์ ซึ่งย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำจำปา

           เดือนธันวาคม ๒๕๕๓     แต่งตั้งนาย ทองคำ  ปาปะโข มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนแทน นายชารี  แพนแสง ซึ่งย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำปะกั้ง

           เดือนตุลาคม ๒๕๕๗       แต่งตั้งนายรังสิต  ทรงเย็น มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน             แทน นายทองคำ  ปาปะโข ซึ่งย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำปะกั้ง

                     โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุงเปิดสอน ระดับชั้นอนุบาล ๑ - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-08-15 17:58:55 น.

โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: วชิระ ฐาตุจิรางค์กุล โทรศัพท์: 0957204165 อีเมล์: wachira098@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]