โรงเรียนบ้านคำโคนสว่าง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
 


 • E-service
 • Smart Area (AMSS++) Smart OBEC e-Office ศธจ.หนองคาย ระบบสร้าง QR CODE ระบบตรวจสอบงบประมาณ ระบบอีเมล์ @nongkhai2.go.th ลงทะเบียนเมล์ @nongkhai2.go.th ตรวสอบผลการขอใช้อีเมล์ อีเมล์ @obecmail.obec.go.th อีเมล์ @nongkhai2.moe.go.th อีเมล์ obecmail.org ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP สพฐ. NEW DLTV บริการข้อมูลด้วย QR-Code ระบบการประชุมทางไกล เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ติดต่อสอบถาม กระดานสนทนา ดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ ข่าวสาร Social Network Facebook SOCIAL NETWORK e-Service (บริการออนไลน์) แผนที่ตั้งโรงเรียนในสังกัด คำนวนหาระยะทางไปยังโรงเรียนในสังกัด
 • กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 Download
  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 Download
  พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 Download
  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 Download
  พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 Download
  พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2546 Download
  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฎ พ.ศ. 2547 Download
  พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 Download
  พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.2546 Download
  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547 Download
  พระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน พ.ศ.2547 Download
  พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ 22) พ.ศ.2547 Download
  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 Download
  พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 Download
  พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2547 Download
  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.2548 Download
  พระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา พ.ศ.2548 Download
  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ พ.ศ.2548 Download
  พระราชบัญญัติสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548 Download
  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. 2548 Download
  พระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2550 Download
  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2550 Download
  พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550 Download
  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ.2550 Download
  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.2550 Download
  พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550 Download
  พระราชบัญญัติจุฬาภรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2551 Download
  พระราชบัญญัติว่าด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ.2551 Download
  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 Download
  พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2550 Download
  พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551 Download
  พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ.2551 Download
  พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ.2551 Download
  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2551 Download
  พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.2551 Download
  พระราชบัญญัติเครื่องแบบนักเรียน พ.ศ.2551 Download
  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.2553 Download
  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-11-30 11:49:35 น.

โรงเรียนบ้านคำโคนสว่าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: - อีเมล์: 43020140@nongkhai2.go.th
เว็บมาสเตอร์:: นายวชิระ คำสิงห์ โทรศัพท์: 0896193402 อีเมล์: shirakung2089@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]