โรงเรียนบ้านคำโคนสว่าง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
 


 • E-service
 • Smart Area (AMSS++) Smart OBEC e-Office ศธจ.หนองคาย ระบบสร้าง QR CODE ระบบตรวจสอบงบประมาณ ระบบอีเมล์ @nongkhai2.go.th ลงทะเบียนเมล์ @nongkhai2.go.th ตรวสอบผลการขอใช้อีเมล์ อีเมล์ @obecmail.obec.go.th อีเมล์ @nongkhai2.moe.go.th อีเมล์ obecmail.org ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP สพฐ. NEW DLTV บริการข้อมูลด้วย QR-Code ระบบการประชุมทางไกล เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ติดต่อสอบถาม กระดานสนทนา ดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ ข่าวสาร Social Network Facebook SOCIAL NETWORK e-Service (บริการออนไลน์) แผนที่ตั้งโรงเรียนในสังกัด คำนวนหาระยะทางไปยังโรงเรียนในสังกัด
 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ
  1. จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มีประสบการณ์ มีความรู้ ทักษะที่จำเป็น และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามมาตรฐานการศึกษา
  2. พัฒนาครูและบุคลากรสู่มืออาชีพ
  3. บริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  4. ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมพัฒนาสถานศึกษาน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่   การปฏิบัติ
   
  เป้าหมาย
  7.1 เด็กก่อนประถมศึกษามีพัฒนาการที่เหมาะสมตามช่วงวัย
  7.2 ผู้เรียนระดับประถมศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ
  7.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความสามารถและทักษะตามสมรรถนะ  สามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ
  7.4 เพื่อสนับสนุนส่งเสริมบุคลากรโดยนาเทคโนโลยี และใช้กระบวนการวิจัยในการพัฒนาการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  7.5 สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการที่มีคุณภาพและมาตรฐานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
  7.6 ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในบริหารและจัดการศึกษามีการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-11-30 11:49:35 น.

โรงเรียนบ้านคำโคนสว่าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: - อีเมล์: 43020140@nongkhai2.go.th
เว็บมาสเตอร์:: นายวชิระ คำสิงห์ โทรศัพท์: 0896193402 อีเมล์: shirakung2089@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]