โรงเรียนบ้านดอนกลอยหนองยาง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3
 


 • โครงสร้างหน่วยงาน
 •                                                                                                            นายศาสตรา   ปาสาบุตร

  ภาระงาน

  ขอบข่ายงานตามกรอบความรับผิดชอบของโรงเรียนบ้านดอนกลอยหนองยาง  คือ งานจัดการศึกษา

  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ตั้งแต่ระดับปฐมวัย  ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  โดยงานบริหารการศึกษาของโรงเรียนได้จัดแบ่งงานเป็น  4  ฝ่ายงาน  ดังนี้

              1)   งานบริหารวิชาการ  เป็นงานภารกิจหลักของโรงเรียน  จะต้องดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอนของนักเรียน  รวมทั้งภารกิจส่งเสริมด้านวิชาการต่าง ๆมีขอบข่ายงานดังนี้

                          -  พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

                          -  พัฒนาขบวนการเรียนรู้

                          -  วัดผล / ประเมินผล / เทียบโอน

                       -  วิจัยพัฒนาคุณภาพการศึกษา

                          -  สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี

                          -  พัฒนาแหล่งเรียนรู้

                          -  นิเทศการศึกษา

                          -  ระบบประกันคุณภาพ

                          -  บริหารวิชาการชุมชน

                          -  ร่วมพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่น

                          -  ส่งเสริมวิชาการแก่ชุมชนและสังคม

              2)   งานบริหารงบประมาณ เป็นงานที่สนับสนุนการบริหารงานด้านต่างๆของโรงเรียนให้สามารถขับเคลื่อนไปได้โดยเรียบร้อย  โดยเฉพาะการสนับสนุนภารกิจหลักของโรงเรียนคืองานวิชาการ ให้สามารถดำเนินไปได้โดยบรรลุเป้าหมายสูงสุด  งานบริหารงบประมาณมีองค์ประกอบงานด้านต่างๆ    ดังนี้

  • การเสนอของบประมาณ
  • การจัดสรรงบประมาณ
  • ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและรายงานผลการใช้เงินและผลการดำเนินงาน
  • การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา
  • การบริหารการเงิน
  • การบริหารบัญชี
  • การบริหารวัสดุและสินทรัพย์
  • การตรวจสอบพัสดุประจำปี

        3) งานบริหารบุคคล  เป็นงานสนับสนุนวิชาการอีกด้านหนึ่งที่มีความสำคัญยิ่ง ซึ่งงานบริหารบุคคลนี้เป็นทรัพยากร  เพื่อการบริหารที่จำเป็นและสำคัญที่ส่งผลต่อปัจจัยความสำเร็จของการบริหารโรงเรียน มีขอบข่ายงาน    ดังนี้

                    -    การวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง

                    -    การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

  -    วินัยและการรักษาวินัย

  -    การพัฒนาบุคลากร

                    -    การประเมินผลการปฏิบัติงาน

  -    การบำรุงขวัญกำลังใจ

  -    การออกจากราชการ

   4) งานบริหารทั่วไป  เป็นงานสนับสนุนอีกด้านหนึ่งที่มีความครอบคลุมงานหลายด้าน  ได้แก่ งานบริหารกิจการนักเรียน งานอาคารสถานที่ งานความสัมพันธ์กับชุมชน งานสารบรรณ และงานพิเศษอื่นๆที่ไม่เข้าข่ายงานอื่นๆกล่าวมาแล้วซึ่งมีส่วนประกอบของงาน    ดังนี้

   -    การดำเนินงานธุรการ

  -     กองเลขาฯ คณะกรรมการสถานศึกษา

  -     ระบบข้อมูลสารสนเทศ

         -     สนับสนุนงานบริหาร 4 ด้าน

                       -     งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

  -     งานอาคารสถานที่/ภูมิทัศน์

         -     ทะเบียนนักเรียน/สำมะโนครัวนักเรียน

  -     การรับ/การจำหน่ายนักเรียน

         -      การระดม ทรัพยากรเพื่อการศึกษา

  -      การส่งเสริมกิจกรรมนักเรียน

         -      การประชาสัมพันธ์การศึกษา

  -      ประสานการศึกษาระบบ – นอกระบบและตามอัธยาศัย

        -      ระบบการควบคุมในหน่วยงาน

  -     ระบบดูแล  ป้องกันและช่วยเหลือนักเรียน  

       -     งานจัดที่ให้งานไว้ในด้านใด

  นอกจากนี้ภาระงานอื่นๆซึ่งเป็นงานตามโครงการพระราชดำริ งานตามนโยบายเร่งด่วน ตลอดทั้งงาน พิเศษสำคัญต่างๆของทางรัฐบาล ของทางกระทรวงหรือหน่วยงานต้นสังกัด ที่ต้องตอบสนองตามนโยบายดังกล่าวนั้น  ทั้งนี้โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อการพัฒนา นักเรียน พัฒนาครู  และพัฒนาโรงเรียนเป็นหลัก โดยเฉพาะการยึดนักเรียนให้ได้รับการพัฒนาไปสู่มาตรฐานตามเป้าหมายของหลักสูตร

   

   

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-10-26 14:58:38 น.

โรงเรียนบ้านดอนกลอยหนองยาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 โทรศัพท์: 0-4376-1802 อีเมล์: khonsema@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: Manop Kalyason โทรศัพท์: 0801953631 อีเมล์: khonsema@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]