โรงเรียนบ้านโชคชัย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 •  

   พันธกิจ (Mission)

  1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพได้มาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและขั้นพื้นฐาน

  2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร

  3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นมืออาชีพ

  4. บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมตามหลักธรรมาภิบาล

   เป้าประสงค์ (Goals)

            1. นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษามีพัฒนาการที่เหมาะสมตามช่วงวัย และนักเรียนระดับการศึกษา

  ขั้นพื้นฐานทุกคน มีพัฒนาการที่เหมาะสมตามช่วงวัยและมีคุณภาพ

            2. นักเรียนในวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง มีคุณภาพและเสมอภาค

            3. ครู ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษามีทักษะที่เหมาะสม และมีวัฒนธรรม

  การทำงานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์

  กลยุทธ์ (Strategies)        

            กลยุทธ์ที่ 1  การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน                               

            กลยุทธ์ที่ 2  การเพิ่มโอกาสเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้เรียนให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเด็กตามศักยภาพและมีคุณภาพ                              

            กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา                      

            กลยุทธ์ที่ 4  พัฒนาระบบการบริหารจัดการ

     จุดเน้น

          1. นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา มีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และสติปัญญา ที่สมดุลเหมาะสมกับวัยและเรียนรู้อย่างมีความสุข

          2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีผลการสอบระดับชาติ (O-NET) เพิ่มขึ้นทุกกลุ่มสาระหลัก ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 3

          3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีผลการสอบระดับชาติ (NT)  เพิ่มขึ้นทุกด้าน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 3

          4. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 3   อ่านออก เขียนได้  ลายมือสวย

          5. นักเรียนมีทักษะชีวิต ทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ และมีทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์อย่างน้อย 2 ภาษา ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้เหมาะสมตามช่วงวัย

          6. นักเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  รักความเป็นไทย ห่างไกลยาเสพติด มีคุณลักษณะและทักษะทางสังคมที่เหมาะสม

          7. ครูได้รับการพัฒนาองค์ความรู้และทักษะในการสื่อสาร มีสมรรถนะในการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ

          8. ผู้บริหารสถานศึกษา มีความสามารถในการบริหารงานทุกด้านให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

  ป้าหมายการประเมินคุณภาพ  NT และ O-NET   ปีการศึกษา 2562

  เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 3  ดังนี้

  กลุ่มสาระ

  O-NET (ป.6)

  ความสามารถ

  NT (ป.3)

  ปีการศึกษา

  2561

  เป้าหมาย

  ปีการศึกษา 2562

  ปีการศึกษา

  2561

  เป้าหมาย

  ปีการศึกษา 2562

  ภาษาไทย

   70.50

  73.50

   ด้านภาษา

   80

   83

  คณิตศาสตร์

   72.50

  75.50

   ด้านคิดคำนวณ

   80

   83

  วิทยาศาสตร์

   57.17

   

  60.17

   ด้านเหตุผล

   75.23

   78.23

  ภาษาอังกฤษ

  47.92 

  50.92 

   

   

   

  รวมเฉลี่ย

   62.02

   65.02

   

   78.41

   81.41

   

   

   

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-12-17 14:52:19 น.

โรงเรียนบ้านโชคชัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 โทรศัพท์: 043750304 อีเมล์: chokchaischool91@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายมนัส เมืองมัจฉา โทรศัพท์: 0956620517 อีเมล์: chokchaischool2563@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]