โรงเรียนหนองกุงศาลาน้ำเที่ยงวิทยากร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3
 


 • ประวัติโรงเรียน
 •   ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

                      เดิมเป็นโรงเรียนสาขาของโรงเรียนบ้านดอนกลาง(ดอนกลางนุกูลวิทย์)  ตั้งขึ้นเมื่อวันที่  23  สิงหาคม  2477 โดยอาศัยศาลาการเปรียญวัดบ้านหนองกุงเป็นที่เรียน  โดยมีชื่อว่า  "โรงเรียนบ้านหนองกุง"  มีนายไพ  สิงหบุตร  เป็นครูใหญ่คนแรก  เปิดทำการสอนตั้งแต่เตรียมประถม  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

                      ต่อมาในปี พ.ศ. 2483  ในสมัยนายเนียม  สุวรรณศักดิ์  เป็นครูใหญ่  ได้ย้ายมาตั้งในที่สาธารณประโยชน์บนเนื้อที่  36  ไร่  3  งาน  83  คารางวา  ซึ่งเป็นที่ตั้งในปัจจุบัน  ได้จัดสร้างอาคารเรียนถาวร  แบบ ป. 1  ของกระทรวงศึกษาธิการ ขึ้น 1 หลัง  โดยอาศัยแรงงานชาวบ้านร่วมกันจัดสร้าง  ซึ่งทางราชการได้สมทบงบประมาณ  600  บาทและเปลี่ยนชื่อใหม่ว่า  "โรงเรียนบ้านหนองกุง(หนองกุงวิทยากร) "  เปิดทำการสอนตั้งแต่ ป. 1-4  โรงเรียนมีการพัฒนาตามลำดับตามสภาพการเปลี่ยนแปลงและการเจริญเติบโตทางด้าน เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง พ.ศ. 2512  ในสมัยของนายถวิล  ขันแก้ว  เป็นครูใหญ่  สังคมมีการขยายตัวมากขึ้น ประชากรวัยเรียนเพิ่มมากขึ้น  ผู้ปกครองสนใจและส่งเสริมส่งบุตรหลานได้เรียนสูงขึ้น  จึงขยายชั้นเรียนถึงชั้นประถมศึกษาตอนปลาย(ป.7)  และเริ่มทำการเรียนการสอนในปีการศึกษา  2513  ขณะนั้นมีครู  7  คน  นักเรียน  335  คน

                     เมื่อวันที่  1  ตุลาคม  2523  ในสมัยนายรังสฤษฏ์  กางสี  เป็นอาจารย์ใหญ่  โรงเรียนได้ถ่ายโอนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ไปสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ(สปช.)  กระทรวงศึกษาธิการ

                      พ.ศ. 2528  โรงเรียนมีปริมาณมากขึ้น  ทางราชการจึงกำหนดให้มีตำแหน่งผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ 1 อัตรา  ที่ประชุมได้เลือกสรร  นายยุทธชัย  สีหนูปุ้ย  ตำแหน่ง  อาจารย์ 1 ระดับ  3  เป็นผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่  แต่เนื่องจากนายยุทธชัย  สีหนูปุ้ย  มีเงินเดือนและระดับยังไม่ถึงเกณฑ์  จึงแต่งตั้งให้รักษาการตำแหน่งผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ไปก่อน  จนถึงปี  พ.ศ. 2530  จึงแต่งตั้งให้นายยุทธชัย  สีหนูปุ้ย  ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่อย่างสมบูรณ์

                      พ.ศ. 2534  โรงเรียนได้รับอนุญาตให้เปิดขยายโอกาสทางการศึกษา  เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3) ปีแรกรับนักเรียนชายหญิงเข้าเรียน  ม. 1 ได้  2 ห้องเรียน  จำนวน  50 คน  และในปีการศึกษา  2534  โรงเรียนเปิดทำการสอน  3  ระดับ  คือ  ระดับก่อนประถมศึกษา  (อนุบาล 1-2)  ระดับประถมศึกษา  (ป.1-6)  และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ( ม.1)  และในปีต่อ ๆ มาก็ขยายชั้น ม. 2 และม. 3  ตามลำดับ

                      พ.ศ. 2542  ได้มีการตรา  พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2540    กระทรวงศึกษาธิการมีการเปลี่ยนโครงสร้างการริหารใหม่  โดยเฉพาะหน่วยงานที่รับผิดชอบการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เป็นสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  รับผิดชอบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

                      พ.ศ. 2546  ยุบหน่วยงานเดิม คือสำนักงานการประถมศึกษา  สำนักงานศึกษาธิการอำเภอ  สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัด  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด เป็นหน่วยงานเดียวกัน  ปัจจุบันโรงเรียนบ้านหนองกุงิทยากร ได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนหนองกุงศาลาน้ำเที่ยงวิทยากร เมื่อวันที่  27  ตุลาคม  2554   มีนายยุทธชัย  สีหนูปุ้ย  เป็นผู้บริหารโรงเรียน  มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  27  คน  ครู  21  คน  ลูกจ้างชั่วคราว  6  คน  นักเรียน  315  คน  เปิดทำการสอน  3 ระดับ  คือ  ระดับก่อนประถมศึกษา  ระดับประถมศึกษา  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

                      พ.ศ. 2557 ในเดือน ตุลาคม  ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกุงศาลาน้ำเที่ยงวิทยากร  นายยุทธชัย  สีหนูปุ้ย  ได้เกษียณอายุราชการ  นายดำรงค์  ชะนะเพีย  เข้าดำรงตำแหน่งแทนเมื่อ 20  พฤศจิกายน  2557


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-25 14:28:22 น.

โรงเรียนหนองกุงศาลาน้ำเที่ยงวิทยากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 โทรศัพท์: 043762913 อีเมล์: nongkungkorn@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: เรืองศักดิ์ ทับบุญ โทรศัพท์: 0872189377 อีเมล์: ruangsak_tubboon@hotmail.co.th Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]