โรงเรียนหนองกุงศาลาน้ำเที่ยงวิทยากร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3
 


 • คณะกรรมการนักเรียน
 • คณะกรรมการนักเรียน

              1.   ด.ญ. เจวริน   จันทะวัน                                     ประธานนักเรียน

              2.   ด.ญ. สรวงสุดา   คำภาบุตร                             รองประธานนักเรียน

              3.   ด.ญ ชลธิชา   กุลชัย                                      รองประธานนักเรียน

              4.   ด.ช. ธนทัต  พงษ์มา                                         เลขานุการ

              5.   ด.ญ. จริพร    แก้วกอเกตุ                                เหรัญญิก

              6.   ด.ช.  วิทยา   สุขยานุดิษฐ์                                ปฏิคม

              7.   ด.ญ. สุกัญญา  อันหนองกุง                                กรรมการ

              8.   ด.ญ. ปาลิตา ชิณสุข                                กรรมการ

              9.   ด.ญ. อัยรดา   กุดราษี                                กรรมการ

              10. ด.ญ. ศิริทิพย์   พรมา                            กรรมการ

              11. ด.ญ. อังคณา   เกตคำภา                              กรรมการ

              12. ด.ญ.  วิมลภา  หลักทอง                               กรรมการ

              13. ด.ญ. ไพรริน  จันทะเหลา                          กรรมการ

              14. ด.ญ. ภัทรสุดา     บุญสวน                         กรรมการ

              15. ด.ญ. อวยพร     มาลาหอม                                กรรมการ

              16. ด.ญฺ.  ศศิธร  ศรีจันทร์                                   กรรมการ

              17. ด.ญ.ประกายวรรณ    เนตรพล                         กรรมการ

              18. ด.ญ. สุดารัตน์   จำปาทอง                             กรรมการ

              19. ด.ช.ภีรวิทย์   ศรีชัยปัญหา                            กรรมการ

              20. ด.ช.จิรายุทธ  แดนแก้วมูล                             กรรมการ

              21. ด.ช.ธนากร   โททำ                                     กรรมการ

              22. ด.ช.กฤษณะ    โสมโสก                                  กรรมการ

              23. ด.ช. ชิษณุพล    ดีสวนโคก                                  กรรมการ

              24. ด.ช. นฤชา    โพธ์นาค                                    กรรมการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-25 14:28:22 น.

โรงเรียนหนองกุงศาลาน้ำเที่ยงวิทยากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 โทรศัพท์: 043762913 อีเมล์: nongkungkorn@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: เรืองศักดิ์ ทับบุญ โทรศัพท์: 0872189377 อีเมล์: ruangsak_tubboon@hotmail.co.th Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]