โรงเรียนบ้านเขื่อน (เขื่อนศึกษาคาร)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3
 


 • คณะกรรมการนักเรียน
 • รายชื่อคณะกรรมการสภานักเรียน

  โรงเรียนบ้านเขื่อน(เขื่อนศึกษาคาร)

  1. เด็กหญิงอาริษา  นามวงษา                                  ประธานกรรมการ
  2. เด็กชายธนพล  ผดุงผล                                    รองประธานกรรมการ
  3. เด็กหญิงมนรดา  สอนพิมพ์                                   รองประธานกรรมการ
  4. เด็กชายภูวดล  อินทร์ทะนู                                   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
  5. เด็กหญิงปาริตา  พันธ์เพ็ง                                   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
  6. เด็กชายยุทรนันท์  จันทร์นอก                                     ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
  7. เด็กหญิงปภาวิณี  ศรีไตรเฮือง                                   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
  8. เด็กชายณัฐนนท์  ผิวเหลือง                               ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3     
  9. เด็กหญิงกนกวรรณ  จันทะสุระ                                   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3                                   
  10. เด็กชายปฏิพัทธ์  ดวงทาทอน                                   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4    
  11. เด็กหญิงลัลลนา  จันทะสุระ                                 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4     
  12. เด็กชายอานนท์  จันทะสุระ                                      ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5     
  13. เด็กหญิงวริยา  อินทิยะ                                  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5     
  14. เด็กชายธนพล  ผดุงผล                               ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6     
  15. เด็กหญิงมนรดา  สอนพิมพ์                             ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6    

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 00:06:43 น.

โรงเรียนบ้านเขื่อน (เขื่อนศึกษาคาร) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 โทรศัพท์: 081-3924385 อีเมล์: salasasbancha@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: พรศิลป์ ผิวผ่อง โทรศัพท์: 0943579645 อีเมล์: pronsin@live.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]