โรงเรียนบ้านเขื่อน (เขื่อนศึกษาคาร)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

                  1. จัดการศึกษาอย่างเป็นระบบและมีคุณภาพสอดคล้องกับหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  และโครงการโรงเรียนดีใกล้บ้าน

                  2. สร้างโรงเรียนชั้นดีให้เด็กไทยได้เรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต  โดยประสานและส่งเสริมการจัดการศึกษา  โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

                  3. สร้างผู้เรียนให้รู้จักคิดวิเคราะห์  มีความสามารถทางด้านเทคโนโลยี

                  4. สร้างผู้เรียนให้เป็นผู้มีคุณธรรม  รักษ์วัฒธรรมไทยและมั่นใจในตนเอง

                  5. พัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นมืออาชีพ

  เป้าประสงค์

                        1. ประชากรทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐาน  12  ปี  ตามสิทธิอย่างทั่วถึงเท่าเทียม  และตรงตามศักยภาพ

                                - พัฒนาความพร้อมของนักเรียนระดับปฐมวัย  ให้มีความพร้อมที่จะเข้าเรียนระดับการศึกษาภาคบังคับได้อย่างมีคุณภาพ

                                - สนับสนุนเด็กวัยการศึกษาภาคบังคับให้ได้เข้าเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ

                         2. ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานมีตุณธรรมนำความรู้

                                 - ส่งเสริมการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น

                                 - สร้างความเข้าใจให้ครูทุกคน ให้สามารถนำหลักสูตรไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สอดแทรกคุณธรรม นำความรู้ให้กับนักเรียนได้ทุกคน

                        3. ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาด้านภาษา  คณิตศาสตร์  เทคโนโลยี และอาชีพ เพื่อการพึ่งพาตนเอง  และเพิ่มสมรรถนะการแข่งขันในระดับนานาชาติ

                        4. ส่งเสริมกิจการนักเรียนและเครือข่ายบ้าน  วัด  โรงเรียน


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 00:06:43 น.

โรงเรียนบ้านเขื่อน (เขื่อนศึกษาคาร) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 โทรศัพท์: 081-3924385 อีเมล์: salasasbancha@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: พรศิลป์ ผิวผ่อง โทรศัพท์: 0943579645 อีเมล์: pronsin@live.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]