โรงเรียนบ้านดอนสันติ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3
 


 • ประวัติโรงเรียน
 • ประวัติโรงเรียนบ้านดอนสันติ

  โรงเรียนบ้านดอนสันติ ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2496 โดยเป็นสาขาของโรงเรียนตำบลเขื่อน 3 (วัดบ้านแห่ใต้) ใช้ศาลาวัดเป็นสถานที่เรียน ซึ่งใช้ชื่อว่า “โรงเรียนวัดบ้านดอนอิเอ็น”

  เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2477 โรงเรียนวัดบ้านโพนเผด ได้แยกจากการเป็นสาขาของโรงเรียนประชาบาลตำบลเขื่อน 3(วัดบ้านแห่ใต้) เป็นโรงเรียนประชาบาลตำบลเขื่อน 11(วัดบ้านโพนเผด) และ

  โอนโรงเรียนวัดบ้านดอนอิเอ็นเป็นสาขาของโรงเรียนนี้

      เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2480 ทางราชการได้ยุบโรงเรียนประชาบาลตำบลเขื่อน 11(วัดบ้านโพนเผด)แล้วตั้งโรงเรียนวัดบ้านอิเอ็นขึ้นแทน ใช้ชื่อว่า โรงเรียนประชาบาลตำบลเขื่อน 11

  (วัดบ้านดอนอิเอ็น) และไม่ได้เป็นโรงเรียนสาขาตั้งแต่นั้นมา จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้น ป.1-ป.4 มีนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยม่วงมาเข้าเรียนด้วย และเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2499 โรงเรียน

  บ้านห้วยม่วงได้จัดตั้งขึ้น นักเรียนจากโรงเรียนบ้านห้วยม่วงจึงไปเข้าเรียนที่โรงเรียนตั้งใหม่

      ปี พ.ศ. 2511โรงเรียนได้ย้ายสถานที่เรียนจากศาลาวัดมาเรียนที่อาคารเรียนชั่วคราว โดยชาวบ้านได้บริจาควัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้างและได้สร้างขึ้นในสถานที่ปัจจุบัน ซึ่งเป็นสวนกิจกรรม

  ของโรงเรียนและชาวบ้านบริจาคเพิ่มเติม รวมเป็นเนื้อที่ทั้งหมด 9 ไร่ 2 งาน(ขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ เลขที่ มค 890) แล้วได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนให้สอดคล้องกับชื่อหมู่บ้านว่า โรงเรียนบ้านดอน

  สันติ

  ปี พ.ศ. 2516 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ ป.1ฉ เตี้ย ขนาด 3 ห้องเรียน 1 หลัง มูลค่า 20,000 บาท และชาวบ้านบริจาคสมทบอีก 20,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 40,000 บาท

  ปี 2521ได้รับงบประมาณสร้างบ้านพักครูแบบกรมสามัญ จำนวน 1 หลัง มูลค่า 85,000 บาท

  ปี 2522 ได้รับงบประมาณสร้างโรงฝึกงาน มูลค่า 90,000 บาท

  ปี 2533 ได้รับจัดสรรลูกจ้างประจำตำแหน่งนักการภารโรง

  ปี 2524 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ ป.1ฉ สูง 4 ห้องเรียน 1 หลัง มูลค่า 600,000 บาท

  ปี 2525 ได้รับงบประมาณจัดสร้างส้วม 5 ที่ 1 หลัง มูลค่า 42,500 บาทและได้รับจัดสรรจากงบพัฒนา ส.ส.ในการสร้างส้วมขนาด 3 ที่ 1 หลัง มูลค่า 18,000 บาท

  ปี 2527 ได้รับงบประมาณต่อเติมอาคารเรียน ป.1ฉ สูง ชั้นล่าง 4 ห้องเรียน มูลค่า 240,000 บาท

  ปี 2533 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.201/26 มูลค่า 400,000 บาท   สร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2535

  ปีงบประมาณ 2540 โรงเรียนได้ถูกกำหนดให้เป็นโรงเรียนในโครงการปฏิรูปการศึกษาและได้รับจัดสรรห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการทางภาษา ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ พร้อมวัสดุ

  ครุภัณฑ์ครบทั้ง 3 ห้อง

  ปีงบประมาณ 2542 โรงเรียนได้รับงบประมาณตามมาตรการเพิ่มการใช้จ่ายภาครัฐเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างอาคารเรียนแบบ สปช. 105/29 ขนาด 4 ห้องเรียน 1 หลัง เป็นเงินงบประมาณ

  1,832,000 บาท การก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2542 โดยได้ขอรื้อถอนอาคารเรียนชั่วคราวแล้วสร้างแทนที่เดิม

  ผู้บริหารโรงเรียนตั้งแต่เริ่มจัดตั้งโรงเรียนจนถึงปัจจุบัน มีทั้งสิ้น 19 คน ผู้บริหารโรงเรียนคนปัจจุบัน คือ นายสุรสิทธิ์  มิทราวงศ์ ย้ายมาดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2543

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 17:15:58 น.

โรงเรียนบ้านดอนสันติ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 โทรศัพท์: 0934965115 อีเมล์: donsanti2561@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: พัชรินทร์ ภูถมเงิน โทรศัพท์: 0849340059 อีเมล์: donsanti2561@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]