โรงเรียนบ้านดอนสันติ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 •                                                                 พันธกิจ

  1. จัดการศึกษามุ่งเน้นให้นักเรียนเป็นคนดี คนเก่งและมีความสุข

  2. จัดทำหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและศักยภาพของผู้เรียนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

  3. จัดการศึกษาให้ได้มาตรฐานการศึกษา

  4. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และใช้ ICT ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน

  5. บริหารจัดการสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วม 

   

                                                                   เป้าหมาย

  1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุ่มสาระวิชาหลักเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 จากปีที่ผ่านมา

  2. นักเรียนชั้น ป.1 - ป.3 ทุกคนอ่านออกเขียนได้คิดเลขเป็นและใฝ่ดี

  3. นักเรียนชั้น ป.4 - ป.6 อ่านคล่องเขียนคล่อง คิดเลขคล่องและใฝ่เรียนรู้

  4. นักเรียนชั้น ป.1 - ป.6 ทุกคนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 8 ประการ(รักชาติ/ ศาสน์/ กษัตริย์/ ซื่อสัตย์ สุจริต/มีวินัย/ใฝ่เรียนรู้/อยู่อย่างพอเพียง/มุ่งมั่นในการทำงาน/รักความ เป็นไทย/มีจิตสาธารณะ)

  5. เพิ่มศักยภาพนักเรียนในด้านภาษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และด้านเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาความเป็นหนึ่งในสองของภูมิภาคเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้

  6. ประชากรในวัยเรียนทุกคนเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง ลดอัตราการออกกลางคันศึกษาต่อและประกอบอาชีพ

  7. ส่งเสริมการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

  8. นักเรียน ครูและสถานศึกษาได้รับการพัฒนาเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

  9. โรงเรียนบ้านดอนสันติ มีระบบประกันคุณภาพภายในที่เข็มแข็งและผ่านการรับรองจากการประเมินคุณภาพภายนอก


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 17:15:58 น.

โรงเรียนบ้านดอนสันติ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 โทรศัพท์: 0934965115 อีเมล์: donsanti2561@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: พัชรินทร์ ภูถมเงิน โทรศัพท์: 0849340059 อีเมล์: donsanti2561@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]