โรงเรียนบ้านห้วยม่วง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ (Mission)

  1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างหลากหลายเพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน และมีศักยภาพในการแข่งขันเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ

  2. เพิ่มประสิทธิภาพในงานวิชาการโดยนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการนำเทคโนโลยีมาช่วยในการบริหารจัดการศึกษา

  3. ปลูกฝัง และเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม สำนึกความเป็นไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แก่ครู บุคลากร และผู้เรียน

  4. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครูและบุคลากรอย่างต่อเนื่อง

  5. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School Based Management) ผ่านการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม

  เป้าประสงค์หลัก (Goal)

  1. ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน ส่งผลให้โรงเรียนเป็นโรงเรียนดีมีคุณภาพตามมาตรฐาน

  2. ผู้เรียน  ครู และบุคลากรทางการศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม สำนึกความเป็นไทย และมีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

  3. ครู มีความรู้ความสามารถและทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพ

  4. ครู และผู้เรียนเห็นคุณค่า และร่วมสืบสานเอกลักษณ์ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น  

  5. ชุมชน องค์กร ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

  6. โรงเรียนผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษาจากการประเมินคุณภาพภายนอก

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-24 15:00:22 น.

โรงเรียนบ้านห้วยม่วง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 โทรศัพท์: 0933763555 อีเมล์: huaymuang123@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางวรรณนภา ฤทธิ์พรม โทรศัพท์: 0817990855 อีเมล์: suicidekoo@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]