โรงเรียนบ้านแก้งขิงแคง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3
 


 • ประวัติโรงเรียน
 •  

               ประวัติโรงเรียนบ้านแก้งขิงแคง
            

            โรงเรียนบ้านแก้งขิงแคงตั้งขึ้นเมือวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2477 ชื่อว่าโรงเรียนประชาบาลตำบลหัวขวาง
  7 (บ้านแก้งแก) มีนักเรียนบ้านหัวขัว บ้านเขวา และบ้านขิงแคง เข้าร่วมเรียน นายทอง พิลานนท์ เป็นครูใหญ่
  นายจันดา ดวงเพียลาด และนายพูล เพชรล้ำเป็นครูประจำชั้น ทำการสอนตั้งแต่ชั้น ป.1 - ป.6
            ปี พ.ศ. 2479 กระทรวงศึกษาธิการได้วางโครงการศึกษาใหม่สอนตั้งแต่ชั้น ป.1 - ป.4 และทางโรงเรียนได้
  จัดตั้งกองลูกเสือ 149 นายไช บุดดาสี ผู้ใหญ่บ้านแก้งแกได้ยกที่ดินเป็นที่นาให้แก่โรงเรียน รวมโรงเรียนมีที่ดิน
  ทั้งหมด 3 แปลง
            ปี พ.ศ. 2482 ทางราชการได้จัดสรรงบประมาณสร้างอาคารเรียน 1 หลัง เป็นเงิน 600 บาท และชาวบ้าน
  ได้ร่วมบริจาคสมทบ สร้างจนเสร็จวันที่ 11 พฤษภาคม 2482 นายทอง พิลานนท์ได้โอนไปเป็นสารวัตรการศึกษา
  นายสอน เจื้องตระกูล มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ และได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนใหม่ว่า โรงเรียนประชาบาลตำบล
  หัวขวาง 8 (แก้งแกพิทยาคาร)
            ปี พ.ศ. 2484 นายสุทิน เรืองศรีมั่น มาดำรงค์ตำแหน่งครูใหญ่ และย้ายโรงเรียนจากศาลาวัด มาเรียนที่
  โรงเรียนหลังใหม่ เดือนสิงหาคม 2487 นายทิน เรืองศรีมั่น ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านดอนกลอย
  นายชวาล ศิรินาค มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่แทน วันที่ 30 กันยายน 2487 ย้ายนายชวาล ศิรินาคไปเป็นสารวัตร
  นักเรียน ย้ายนายประสิทธิ์ สีมาโคตร มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่แทน
            ปี พ.ศ. 2500 นายศิลา ดวงจันทร์ทิพย์ มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่แทน นายพูล เพชรล้ำ มีครูด้วย
  กันคือ นายพัลลภจันทเดช นายผดุงศักดิ์ ถาสอสุด ครูประจำชั้น
            ปี พ.ศ. 2502 ทางราชการได้แต่งตั้งนายอดิศักดิ์ นูวบุตร มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ นายรักพงษ์
  ศรีเทียมเงิน นายวิชาญ วิชัย ครูประจำชั้น ย้ายนายสานิตย์ บุญมาตร ไปดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียน
  บ้านสังข์ทอง และย้ายนายบัญญัติ ดวงมะฮุง ไปบ้านยางใหญ่
            ปี พ.ศ. 2505 วันที่ 31 ตุลาคม 2505 นายอดิศักดิ์ นูวบุตร ย้ายไปดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียน
  บ้านโนนเนาว์ ย้ายนายประจักษ์ สุวรรณพงษ์ มาดำรงตำแหน่งแทน
            ปี พ.ศ. 2506 นายสมบูรณ์ ยอดศิริ มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนนี้แทนนายอดิศักดิ์ นูวบุตร
  ซึ่งย้ายไปที่อื่น ย้ายนางจุ่นดวงก้งแสน ไปบ้านหัวขัว วันที่ 6 พฤศจิกายน 2506 ย้ายนายช่วง ศรีบุรีมาเป็นครูผู้สอน
            ปี พ.ศ. 2508 ทางราชการได้ย้ายนายวิชาญ วิชัย ไปเป็นครูใหญ่โรงเรียนบ้านหัวขัว และวันที่ 21
  มกราคม 2509 ทางโรงเรียนได้ขอเปลี่ยนชื่อโรงเรียนใหม่ว่า โรงเรียนบ้านขิงแคงแก้งแก วันที่ 7 กันยายน
  2509 ชาวบ้านแก้งแกบริจาค 1,965 บาท บ้านขิงแคง 4,000 บาท บ้านแก้งน้อย 530 บาท โดยได้ยก
  โครงมุงหลังคาไว้

            ปี พ.ศ. 2510 วันที่ 7 มิถุนายน 2510 ทางราชการได้ย้ายนางรัศมี นูวบุตร จากโรงเรียนบ้าน
  ดอนจำปา มาเป็นครูสายผู้สอน วันที่ 28 กันยายน 2510 ทางราชการได้แต่งตั้งนางอัจฉรา ดวงอ่อนนาม
  มาเป็นครูสายผู้สอน วันที่ 4 ตุลาคม 2510 ทางราชการได้บรรจุนายพินิจ รัตนแสง เป็นครูสายผู้สอน
  และย้ายนายสมบูรณ์ ยอดศิริไปโรงเรียนบ้านเขวา วันที่ 10 ตุลาคม 2510 ย้าย
  นางอัจฉรา ดวงอ่อนนาม ไปโรงเรียนบ้านโนนสะอาด และย้ายนายชะโลม ศรีษะโคตร
  มาดำรงตำแหน่งครูสายผู้สอน
            ปี พ.ศ. 2511วันที่ 20 พฤษภาคม 2510 ทางราชการได้แต่งตั้งนางเกษร แสงตันชัย มา
  ดำรงตำแหน่งครูสายผู้สอน วันที่ 1 มิถุนายน 2511 แต่งตั้งนายรักพงษ์ ศรีเทียมเงิน แทน
  นายประจักษ์ สุวรรณพงษ์ ที่ย้ายไปที่อื่น วันที่ 16 มิถุนายน 2511 ย้ายนางรัศมี แสงไกร
  ไปจังหวัดร้อยเอ็ด วันที่ 3 มีนาคม 2512 โอนนางศรีประไพ จัตุชัย มาเป็นครูสายผู้สอน
  ในปีนี้ได้ต่อเติมโรงยาวให้เรียบร้อย สร้างประปาโรงเรียน และได้งบประมาณสร้างบ้านพักครู 1 หลัง
            ปี พ.ศ. 2512 วันที่ 27 มิถุนายน 2512 นางอัจฉรา ดวงอ่อนนาม ได้มาดำรงตำแหน่ง
  ครูโรงเรียนนี้อีก รวมแล้วมีครูชาย 3 คน ครูสตรี 3 คน ครูช่วยสอน 1 ตน รวม 7 คน และวิทยาลัยครู
  ได้ส่งนักศึกษาฝึกสอน มาทำการสอนร่วมอีก โรงเรียนได้รวมที่ดินแปลงที่ 1,2 เป็นแปลงเดียวกับ
  แปลงที่ 3 ก่อสร้างอาคารเรียนใหม่ ได้รับงบประมาณ 120,000 บาท สร้างแบบ ป.1 ฉ ขนาด 4 ห้องเรียน พื้นเตี้ย
            ปี พ.ศ. 2515 วันที่ 1 พฤษภาคม 2515 นายวิชาญ วิชัย ดำรงตำแหน่งครูใหญ่แทน
  นายรักพงษ์ ศรีเทียมเงิน
  ซึ่งย้ายไปโรงเรียนบ้านโชคชัย โรงเรียนได้ขอเปิดประถมศึกษาตอนปลาย
  วันที่ 7 มิถุนายน 2515 ทางราชการได้บรรจุแต่งตั้งนางสุมาลี ศรีนครดี และนางเปรมฤดี เจริญศรี
  มาดำรงตำแหน่งครูสายผู้สอน คณะครูได้บริจาคเงินสร้างเสาธง เป็นเสาธงเหล็กฐานคอนกรีตเสริมเหล็ก
  สิ้นเงิน 2,848 บาท ต่อเติมอาคารหลังที่ 2 ขนาด 7 x 2 เมตร ก่ออิฐผนังสูง 1 เมตร รอบอาคารฝากั้น
  ไม้กระดาน ใช้เงินอุดหนุนสภาตำบล 10,000 บาท สร้างหอประชุมหรือโรงยาวหลังที่ 2 ขนาด
  7 x 2 เมตร ครูบริจาคเสาตอหม้อและใช้เงินบำรุงการศึกษา 10,000 บาท
            ปี พ.ศ. 2516 วันที่ 7 พฤษภาคม 2516 ได้บรรจุแต่งตั้งนางสาวดรุณี กองสมบัติ มาดำรง
  ตำแหน่งครูสายผู้สอน วันที่ 1 กรกฎาคม 2516 ได้บรรจุแต่งตั้งนางสาววารุณี โชคชนะ แทน
  นายช่วง ศรีบุรี ซึ่งย้ายไปโรงเรียนบ้านหนองเหล็ก ซ่อมแซมอาคารเรียนหลังสูง ที่ถูกวาตภัย
  สิ้นเงิน 10,000 บาท ปี พ.ศ. 2517 วันที่ 1 พฤษภาคม 2517 ทางราชการได้แต่งตั้งนายสุรีย์ โพธิปัสสา
  และนายวีรศักดิ์ สุวรรณฝ่าย มาเป็นครูสายผู้สอน ในปีนี้ได้ซ่อมแซมโรงยาวที่ถูกวาตภัย ได้เปลี่ยน
  สังกะสี เพดาน ประตูหน้าต่าง สิ้นเงิน 20,000 บาท สร้างบ้านพักครู 1 หลัง สิ้นเงิน 30,000 บาท
  สร้างที่อ่านหนังสือพิมพ์ ซึ่งคณะครูบริจาคเป็นเงิน 9,603 บาท
            ปี พ.ศ. 2519 วันที่ 1 มีนาคม 2519 รับโอนนายสุมา นาเสถียร พนักงานเทศบาลชั้นตรี
  ตำแหน่งครูตรี โรงเรียนสามัคคีวิทยา มาเป็นครูสายผู้สอน และย้ายนางสุมาลี ศรีนครดี ไปแทน
  วันที่ 1 กันยายน 2519 นางอัจฉรา มาลีวงศ์ ได้โอนไปโรงเรียนกรมสามัญ และทางราชการ
  ได้ย้ายนางกิตติมา สมภูมิ มาแทน แต่เจ้าตัวไปช่วยราชการที่หมวดการศึกษา
            ปี พ.ศ. 2520 วันที่ 1 พฤษภาคม 2520 นางดรุณี วัฒนมงคล ย้ายไปโรงเรียนบ้าน
  อุปราช ทางราชการได้ย้ายนายนวล สิงขรอาสน์ มาแทน และนางรัตนา จันทเดช ได้ย้ายมา
  เป็นครูสายผู้สอน และนายสุบิน ไชยทะเศรษฐ จากบ้านหนองกุงมาเป็นครูสายผู้สอน
  ได้รับงบประมาณสร้างส้วม 1 หลัง 4 ที่ งบประมาณ 20,000 บาท วันที่ 1 กันยายน 2520 ได้รับ
  การแต่งตั้งนางดวงใจ บุษราคัม เป็นครูสายผู้สอน วันที่ 10 ธันวาคม 2520 ทางราชการได้แต่งตั้ง
  นางสมหวัง อรจันทร์ ตำแหน่งครู 2 มาดำรงตำแหน่งครูสายผู้สอน
            ปี พ.ศ. 2521 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2521 นางสมหวัง อรจันทร์ ได้ลาออกจากราชการไป
  ประกอบอาชีพอย่างอื่น วันที่ 1 พฤษภาคม 2521 นางวิดาวัลย์ ยุทธพงษ์ ตำแหน่งครู 2 มาดำรง
  ตำแหน่งครูผู้สอนโรงเรียนนี้ เดือนมิถุนายน 2521 โรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน
  แบบ ป.1 ฉ พื้นสูง ขนาด 4 ห้องเรียน งบประมาณ 400,000 บาท วันที่ 28 กันยายน 2521
  นางสาววารุณี โชคชนะ ได้โอนไปสังกัดกรมสามัญศึกษา
            ปี พ.ศ. 2522 วันที่ 4 มกราคม 2522 นางวิไลวรรณ ศรีษะโคตร ได้ย้ายมาดำรง
  ตำแหน่งครูสายผู้สอน วันที่ 1 พฤษภาคม 2522 นางดวงใจ บุษราคัม ได้โอนไปเป็นครูกรมสามัญศึกษา
  วันที่ 1 สิงหาคม 2522 ทางราชการได้ย้ายนายปรีดา มหาโชติ วุฒิ ป.กศ. สูง รับราชการส่วนจังหวัด
  ตำแหน่งครู 2 โรงเรียนบ้านหนองสระพัง ตำแหน่งเลขที่ 1444 (ป) หมวดการศึกษาส่วนอำเภอโกสุมพิสัย
  รับเงินเดือนในระดับ 3 ขั้น 2235 มท เลขที่ 985/2522 ดำรงตำแหน่งครู 2 โรงเรียนบ้านแก้งขิงแคง
  หมวดการศึกษา ส่วนอำเภอโกสุมพิสัย ตำแหน่ง ว เลขที่ 1392 (ป) เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2522
  นายนวล สิงขรอาสน์ ถึงแก่กรรม จึงพ้นหน้าที่ตำแหน่งของโรงเรียนนี้ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2523
  ทางราชการได้ย้ายนายชะโลม ศรีษะโคตร ไปดำรงตำแหน่งครูโรงเรียนบ้านหนองแวง
  และย้ายนางสาวเกษร ศรีษะโคตร ครูโรงเรียนบ้านหนองแวงมาแทน นายวีระศักดิ์ สุพรรณฝ่าย
  ย้ายไปดำรงตำแหน่งครูโรงเรียนบ้านศรีโกสุมวิทยา และทางราชการ
  ได้ย้ายนายพิสัย จันทเดช ครูโรงเรียนบ้านหนองกุงวันดี มาดำรงตำแหน่งแทน
  ภายในเดือนเมษายน 2523 นางวิไลวรรญ ศรีษะโคตร โอนไปดำรงตำแหน่งอาจารย์ 1
  ที่โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ กรมสามัญศึกษา วันที่ 6 พฤษภาคม 2523 ทางราชการได้ย้าย
  นายชูศักดิ์ แสงไชยราช ครูโรงเรียนบ้านหนองแวง มาดำรงตำแหน่งครูโรงเรียนนี้แทน
  วันที่ 12 พฤษภาคม 2523 ทางราชการได้ย้ายนายวินัย ประยงค์รัตน์ จากอำเภอบรบือ มาดำรงตำแหน่ง
  ครูโรงเรียนนี้แทนตำแหน่งนายนวล สิงขรอาสน์ ที่ถึงแก่กรรม ภายใน
  เดือนมิถุนายน 2523 ได้ขุดสระของโรงเรียนด้วยงบประมาณของทางราชการ 90,000 บาท
  ได้เสร็จเรียบร้อย ได้สระขนาดกว้าง 30 เมตร ยาว 40 เมตร ลึก 3 เมตร ด้านหลังอาคาร 3
  ภายในเดือนตุลาคม 2524 ได้งบประมาณซ่อมอาคารเรียน 2 ซึ่งถูกวาตภัย เปลี่ยนโครงหลังคา
  เปลี่ยนชั้นล่างเป็นอิฐคอนกรีต สิ้นเงินในการซ่อมแซมทั้งสิ้น 120,000 บาท
  วันที่ 1 สิงหาคม 2525 ทางราชการได้โอนนายวินัย อภิวัฒนานุกูล ไปเป็นครูกรมสามัญ
  โรงเรียนกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
             ปี พ.ศ. 2526 เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2526 ทางราชการได้ย้าย
  นายวิชาญ วิชัยไปดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านยางใหญ่
  และย้ายนายถวิล สีหาราช ครูใหญ่โรงเรียนบ้านยางใหญ่มาดำรงตำแหน่ง
  ครูใหญ่โรงเรียนนี้แทน เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2526
  ทางราชการได้บรรจุแต่งตั้ง นางสายทอง ภูเด่นแดน มาดำรงตำแหน่งครูโรงเรียนนี้แทน
  วันที่ 29 พฤศจิกายน 2526 สำนักงานการประถมศึกษาแห่งชาติสั่งแต่งตั้ง
  นายทนง จุฬาโคตร จากสปจ.เลย มาดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ ทางราชการได้ให้
  ้งบประมาณมาสร้างอาคารเอนกประสงค์แบบ 201ทางราชการได้อนุมัติให้เปลี่ยนนาม
  โรงเรียนจากขิงแคงแก้งแก ตามหนังสือที่ ศธ 144903/62 เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2527
  ทางราชการได้ย้ายนางสาวมยุรี สุวรรณภักดี จากโรงเรียนบ้านแห่เหนือมาดำรงตำแหน่ง
  ที่โรงเรียนบ้านแก้งขิงแคง เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2527 ทางโรงเรียนได้สร้างประตู เข้าโรงเรียน
  ใหม่ เสร็จเรียบร้อย สิ้นเงินทั้งสิ้น 23,000 บาท
            ปี พ.ศ. 2528 เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2528 ทางราชการได้ย้าย
  นางดอกไม้ สมสีไสย จากโรงเรียนบ้านหนองหอย สปอ.โกสุมพิสัย มาดำรงตำแหน่ง
  ครูโรงเรียนบ้านแก้งขิงแคง แทนตำแหน่งของนายสุมา นาเสถียร ซึ่งย้ายไปดำรงตำแหน่ง
  ครูใหญ่โรงเรียนบ้านน้ำจ้อย สปอ.โกสุมพิสัย วันที่ 9 กันยายน 2528 ทางราชการ
  ได้ย้ายนายเรืองยศ จันทเดช จากโรงเรียนบ้านหนองกุงวันดีประชาสรรรค์ มาดำรงตำแหน่ง
  ครูโรงเรียนบ้านแก้งขิงแคง แทนตำแหน่งของนายจรัส พุฒเขียว ซึ่งถึงแก่กรรมไป
            ปี พ.ศ. 2529 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2529 นางสาวสังวาลย์ พรรณภักดี
  ย้ายจากโรงเรียนบ้านเลิงใต้ สปอ.โกสุมพิสัย มาดำรงตำแหน่งครูโรงเรียนบ้านแก้งขิงแคง
  และได้แต่งตั้งประจำชั้น ป. 6 วันที่ 9 กันยายน 2530 ทางราชการได้ย้ายนางยุพิน บุญเจริญ
  จากโรงเรียนบ้านทิพโสต สปอ.โกสุมพิสัย มาดำรงตำแหน่ง อาจารย์ 1 ระดับ 4 โรงเรียน
  บ้านแก้งขิงแคง แต่งตั้งให้ประจำชั้น ป.5 วันที่ 20 เมษายน 2530 อาคารเรียนหลังที่ 2
  แบบ ป. 1 ฉ ได้ประสบภัยธรรมชาติพังเสียหายมากจนไช้การไม่ได้
           ปี พ.ศ. 2531 วันที่ 20 มกราคม 2531 ทางราชการได้อนุมัติให้สร้างอาคารเรียน
  แบบ สปช. 105/29 ขนาด 6 ห้องเรียน 2 ชั้น ด้วยเงินงบประมาณ 860,000 บาท
  ใช้เป็นอาคารเรียนแทนหลังเก่า ที่ถูกวาตภัยเสียหายใช้การไม่ได้ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2531
  ทางราชการได้ย้ายนางยุพิน บุญเจริญ ไปดำรงตำแหน่งครูสังกัด สำนักงานประถมศึกษา
  จังหวัดสกลนคร วันที่ 24 พฤษภาคม 2531 ทางราชการได้ย้ายนายทนง จุฬาโคตร
  ไปดำรงตำแหน่งครูสังกัด สำนักงานประถมศึกษาจังหวัดอุดรธานี
          ปี พ.ศ. 2534 วันที่ 31 กรกฎาคม 2534 ทางราชการได้ย้าย
  นางสายทอง ภูเด่นแดน ไปดำรงตำแหน่งครูสังกัดสำนักงานประถมศึกษา
  จังหวัดขอนแก่น วันที่ 14 พฤศจิกายน 2537 ทางราชการได้ย้ายนางวิดาวัลย์ ศรีษะพลไปดำรง
  ตำแหน่งครูสังกัดสำนักงานประถมศึกษาจังหวัดมหาสารคาม
          ปี พ.ศ. 2539 วันที่ 1 ตุลาคม 2539 นายถวิล สีหาราช อาจารย์ใหญ่โรงเรียน
  ได้เกษียณอายุราชการ ได้แต่งตั้งนางศรีประไพ จัตุชัย อาจารย์ 2 ระดับ 6 รักษาการ
  ในตำแหน่งแทน สปจ.มหาสารคาม ได้ส่งคำสั่งที่ 26/2539 ลว.24 ธันวาคม 2539
  เรื่อง บรรจุแต่งตั้งลูกจ้างประจำของนายประยูร สระมูล ให้มาตำแหน่งนักการภารโรง
          ปี พ.ศ. 2540 วันที่ 6 มกราคม 2540 ทางราชการได้แต่งตั้งนาย อุดม วิไลสอน
  มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่
  โรงเรียนบ้านแก้งขิงแคง แทนนายถวิล สีหาราช
  ซึ่งเกษียณอายุราชการ ตามคำสั่งของ สปจ.มหาสารคาม ที่ 709/2539 ลว. 24 ธันวาคม 2539
  ในตำแหน่งอาจารย์ใหญ่
          ปี พ.ศ. 2548 วันที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2548 ทางราชการได้แต่งตั้ง
  นายสิทธิชัย สมศิลา มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก้งขิงแคง
  แทนนายอุดม วิไลสอนที่เกษียณอายุราชการ 

          ปี พ.ศ. 2552  วันที่  30  ธันวาคม  2552  ทางราชการได้แต่งตั้ง  นายสุทธิวัฒน์  เททะสังข์

  มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก้งขิงแคง แทนนายสิทธิชัย สมศิลาที่เกษียณอายุราชการ 

  ปี พ.ศ. 2562 วันที่  16  ธันวาคม 2562 ทางราชการได้แต่งตั้ง  นางปาริชาติ  ชูปฏิบัติ

  มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก้งขิงแคง แทนนายสุทธิวัฒน์  เททะสังข์ที่เกษียณอายุราชการ จนถึงปัจจุบัน

   ขณะนี้ โรงเรียนบ้านแก้งขิงแคง
  เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล จนถึงระดับช่วงชันที่ 3 (ม.3) มีนักเรียนทั้งหมด 175 คน มีข้าราชครู 11 คน พนักงานราชการ 1 คน

  ครูธุรการ 1 คน ครูอัตราจ้าง 2 คน และนักการภารโรง 1 คน

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-08-19 09:41:07 น.

โรงเรียนบ้านแก้งขิงแคง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 โทรศัพท์: 043750939 อีเมล์: kaengkhingkhaeng@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: อำนาจ ศรีพันลำ โทรศัพท์: 0933290071 อีเมล์: kruhumbon@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]