โรงเรียนบ้านแก้งขิงแคง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 •  

  พันธกิจ  (Mission)

                                  ประสาน  ส่งเสริม   สนับสนุน  พัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพโดยพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม  นำความรู้มีความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  และนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพระดับสากล

   

    เป้าหมาย  (Goals)

  1. ผู้เรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ
  2. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาภาคบังคับ อย่างทั่วถึง  และได้เรียนรู้ตลอดชีวิต

  อย่างมีคุณภาพ

  1. ครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

  ตามมาตรฐานวิชาชีพ

  1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามีความเข้มแข็ง และได้มาตรฐาน เพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาภาคบังคับ  สู่ความเป็นเลิศ

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-08-19 09:41:07 น.

โรงเรียนบ้านแก้งขิงแคง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 โทรศัพท์: 043750939 อีเมล์: kaengkhingkhaeng@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: อำนาจ ศรีพันลำ โทรศัพท์: 0933290071 อีเมล์: kruhumbon@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]