โรงเรียนบ้านหัวขัว
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3
 


 • ประวัติโรงเรียน
 • ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

                                  โรงเรียนบ้านหัวขัว   ตั้งขึ้นเมื่อวันที่  ๑๖  เดือนมกราคม  พ.ศ.  ๒๔๘๖  โดยมีนายอำเภอเป็นผู้จัดตั้งขึ้นโดยอาศัยวัดบ้านหัวขัวเป็นสถานที่เรียน  และได้ตั้งชื่อโรงเรียนวัดบ้านหัวขัว  มีบ้านดอนตูมมาเรียนด้วย  ทางราชการได้แต่งตั้งนายพันธุ์   จินอาว์  ครูใหญ่โรงเรียนบ้านเขวามารักษาการในตำแหน่งครูใหญ่  ครั้นเมื่อวันที่  ๑๗ เดือนเมษายน  พ.ศ.๒๔๘๖  จึงได้แต่งตั้งนายเพชร ปุริมศักดิ์  มาเป็นครูใหญ่ ซึ่งขณะนั้นเป็นครูใหญ่ บ้านเลิงบัวมาเป็นครูใหญ่แทน  ให้นายพันธุ์  จินอาว์  ดำรงตำแหน่งครู

                                  วันที่ ๑  เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๐๖  นายเพชร  ปุริมศักดิ์  ได้ลาออกจากราชการทางราชการจึงได้แต่งตั้งนายจันทร์   จันทร์คำ  เป็นครูใหญ่แทน  และได้ย้ายนางจุ่น   ดวงก้งแสน  ครูโรงเรียนบ้านแก้งแกมาเป็นครู  ต่อมาวันที่  ๑  เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๕  ทางราชการได้ย้ายนายจันทร์   จันทร์คำ  ไปดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านหนองแวงและได้ย้ายนายรังสฤษฏ์   กางสี   ครูใหญ่โรงเรียนบ้านหนองแวงมาเป็นครูใหญ่โรงเรียนบ้านหัวขัวแทน

                                  วันที่ ๕ เดือนตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๒๒  ทางราชการได้ย้ายนายรังสฤษฏ์   กางสี  ได้ดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนหนองกุงวิทยากร  และแต่งตั้งนายทวี   นิลานนท์ ครูใหญ่โรงเรียนบ้านกอกหนองผือ  มาเป็นครูใหญ่แทน  วันที่ ๓๐ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๓   ทางราชการได้มีคำสั่งย้ายนายทวี   นิลานนท์  ไปดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านยางสินไชย  และได้ย้ายนายสมศักดิ์   จัตุชัย   ครูใหญ่โรงเรียนบ้านยางสินไชย  มาเป็นครูใหญ่โรงเรียนบ้านหัวขัวแทน

                                  วันที่ ๑๓ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๒๙   ทางราชการได้มีคำสั่งย้ายนายสมศักดิ์   จัตุชัย  ไปดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านเขวา  และแต่งตั้งนายปรีดา  ศรีเศษมาตย์  มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่แทน  วันที่ ๓๐  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๓๔  ทางราชการได้ย้ายนายปรีดา  ศรีเศษมาตย์  ไปดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านท่าเดื่อและได้ย้ายนายสมพร  ศิริแก้ว  ครูใหญ่โรงเรียนบ้านหารฮี สปอ.พยัคฆภูมิพิสัย สปจ.มหาสารคาม  มาดำรงตำแหน่งแทน   วันที่ ๙  เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ.๒๕๓๕  ทางราชการได้ย้ายนายสมพร   ศิริแก้ว  ไปดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านโคกสง่า  สปอ.ภูเวียง  สปจ.ขอนแก่น  

                                 วันที่ ๑๕ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๖  ทางราชการได้แต่งตั้งนายโกมล   อภัยวงศ์   มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านหัวขัว

                                  วันที่ ๖  เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๓๙  ทางราชการได้ย้ายนายพูลศักดิ์   บรรเทา  มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่  เมื่อวันที่ ๑๐  เดือนกันยายน  พ.ศ.  ๒๕๓๙  ต่อมาในวันที่  ๑๕  เดือนกันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๑  ทางราชการได้ย้ายนายพูลศักดิ์   บรรเทา ได้ไปดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนนาดีวนาราม  สปอ.บรบือ    สปจ. มหาสารคาม  และได้แต่งตั้งนายคำนึง   ระวิโรจน์   ตำแหน่งอาจารย์ ๓  ระดับ ๘   รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่   วันที่  ๑๘  เดือนธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๔๔  ทางราชการได้มีคำสั่งแต่งตั้ง

  นายภัธฬ   เผ่าภูธร   ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านหนองจิก  สปอ.บรบือ   สปจ.มหาสารคาม  มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านหัวขัวแทน

                                  วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๔๕  ทางราชการได้มีคำสั่งย้ายนายภัธฬ   เผ่าภูธร  ไปดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านเหล่าค้อ   สปอ.นาเชือก    สปจ.มหาสารคาม   และได้แต่งตั้งนายปฏิญาณ  ฮวดวงษา   ตำแหน่งผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม  มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านหัวขัวแทน

                                  วันที่ ๑๘ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๖   ทางราชการได้ย้ายนายปฏิญาณ    ฮวดวงษา   ไปดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านดอนดู่   อำเภอกันทรวิชัย   จังหวัดมหาสารคาม   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม  เขต ๑  และแต่งตั้งนางเบญจวรรณ   เตชะเสน   ครูใหญ่โรงเรียนบ้านกุดจอก  กิ่งอำเภอชื่นชม   มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านหัวขัวแทน

                                  วันที่ ๑๐ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๙     ทางราชการได้มีคำสั่งย้ายนางเบญจวรรณ   เตชะเสน   ไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเมืองเพ็ง   อำเภอเชียงยืน   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๑  และได้แต่งตั้งนางเอื้อมพร   ตันฑนะเทวินทร์    ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำจ้อย   อำเภอโกสุมพิสัย    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม  เขต ๑  มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวขัว

                 วันที่ ๒๑  มีนาคม   พ.ศ.๒๕๕๕  ทางราชการได้มีคำสั่งย้ายนางเอื้อมพร    ตันฑนะเทวินทร์   ไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงเค็งดอนหัน    อำเภอเมือง  จังหวัดมหาสารคาม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถาศึกษามหาสารคามเขต ๑

  วันที่  ๒๓  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖  ทางราชการได้มีคำสั่งแต่งตั้งนางชลธิชา  บุพชาติ  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองนาใน   ตำบลหนองบัว     อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย  สำนักงานเขตพิ้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม  เขต ๒ ให้มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวขัว


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-25 14:28:22 น.

โรงเรียนบ้านหัวขัว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 โทรศัพท์: 0-4375-0019 อีเมล์: huakwua@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: พัชชิตา สีดาชมภู โทรศัพท์: 0631672607 อีเมล์: bam3223tt@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]