• พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ  (Mission)

   1. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา

   2. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้มีคุณธรรมนำความรู้  น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ

   3. พัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นเพื่อใช้จัดการเรียนการสอนอย่างหลากหลาย

   4. ส่งเสริม  สนับสนุนครู  ให้พัฒนาสู่ความเป็นมืออาชีพ สามารถใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน

   5. ส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้เพิ่มเติมได้จากแหล่งเรียนรู้เพิ่มเติมอย่างไม่มีขีดจำกัด เช่นห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ห้องเรียนวิทยาศาสตร์

   6. บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วม

   7. จัดการศึกษาให้ได้มาตรฐานการศึกษา

                     เป้าประสงค์  (Goal)

                มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม ดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ครูจัดการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ นำเทคโนโลยี และหลักสูตรท้องถิ่นมาใช้ประกอบการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้บริหารบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมภายใต้หลักธรรมาภิบาล ตามกรอบมาตรฐานการศึกษา


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2021-01-22 20:39:54 น.

โรงเรียนบ้านหินแห่โนนเมืองน้อย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 โทรศัพท์: 0636493564 อีเมล์: hinha.170school@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: พชพร แก้วเมืองกลาง โทรศัพท์: 0945165991 อีเมล์: ppod2505@hotmailco.th Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]