• มาตรฐานการปฏิบัติงาน
 •  

  มาตรฐานการปฏิบัติงาน

  ตามโครงสร้างการบริหารงาน โรงเรียนโรงเรียนบ้านหินแห่โนนเมืองน้อย

   

  ฝ่ายวิชาการ

  งาน

  ภาระหน้าที่

  มาตรฐานการปฏิบัติงาน

  ตัวบ่งชี้

  1. สำนักงานและแผนงาน

  1. บริหารสำนักงานฝ่ายวิชาการ

   

  1.  ให้บริการข้อมูลสารสนเทศงานฝ่ายวิชาการ

   

  1. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

   

   

  1.  เบิกจ่ายเงินสวัสดิการครูและนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมภายนอก
  2. ประสานงานจัดประชุมและ บันทึกการประชุมคณะกรรมการบริหารงานฝ่ายวิชาการ
  3. จัดซื้อจัดจ้างวัสดุครุภัณฑ์ สำนักงานฝ่ายซ่อมบำรุง
  4. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
  1. บริหารและจัดการสำนักงานให้มีเป็นปัจจุบันและมีประสิทธิภาพ
  2. งาน/โครงการ/กิจกรรม  ภายใต้ความรับผิดชอบของฝ่ายฯ สำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
  3. ลงทะเบียน รับ-ส่ง เอกสาร หนังสือภายใน/ภายนอกโรงเรียน ประสานงานกลุ่มสาระฯ/งาน ที่เกี่ยวข้อง
  4. แบบบันทึกการขอใช้เงิน สวัสดิการเพื่อใช้กิจกรรมภายนอก
  5. กำหนดระยะเวลาการประชุม  กรรมการบริหารงาน                         งานวิชาการ เดือนละ 1 ครั้ง

   

  1. จัดซื้อจัดจ้างซ่อมบำรุงวัสดุครุภัณฑ์ มีประสิทธิภาพ  เพียงพอเอื้อต่อการบริหารงาน
  2. ประสานงานกลุ่มสาระ/งานต่าง ๆตามที่ได้รับมอบหมายจากฝ่ายบริหาร
  1. ผู้รับบริการมีความพอใจ  ระดับดี               ร้อยละ 80
  2. งาน/โครงการ/      กิจกรรม สำเร็จตามวัตถุ ประสงค์ ร้อยละ 100
  3. ทะเบียนรับ-ส่ง หนังสือภายใน-ภาย นอกครบ                      ร้อยละ 100
  4. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้รับสวัสดิการ     ร้อยละ 100
  5. บันทึกการประชุมฝ่ายวิชาการ

   

   

  1. ทะเบียนวัสดุครุภัณฑ์

   

  1. คำสั่ง/บันทึกข้อความ /บันทึกการประชุม                 การมอบหมายงาน

  งาน

  ภาระหน้าที่

  มาตรฐานการปฏิบัติงาน

  ตัวบ่งชี้

  2. พัฒนาหลักสูตร

  1. จัดทำหลักสูตรการศึกษาปี   2549 – 2551

   

  1. จัดทำโครงสร้างหลักสูตรการศึกษาปี  2549 – 2551
  2. ประเมินผลหลักสูตร
  3. สำรวจความต้องการของชุมชน
  4. ประสานงาน กำกับ ควบคุมการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามหลักสูตร
  1. สถานศึกษามีหลักสูตรการศึกษาปี  2549 – 2551

   

  1. สถานศึกษามีโครงสร้างหลักสูตรการศึกษาปี  2549 - 2551 ที่มีประสิทธิภาพ

   

   

   

  3.จัดการเรียนการสอนให้

  ผู้เรียนผ่านเกณฑ์การประเมิน

  1. รูปเล่มหลักสูตรสถานศึกษาที่สมบูรณ์
  2. มีโครงสร้างของหลักสูตรสามารถนำไป จัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิ ภาพ
  3. นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินอย่างน้อย ร้อยละ  80

  3. พัฒนากระบวนการเรียนรู้

  1. อำนวยความสะดวกให้คำปรึกษา  ด้านการจัดการเรียนรู้
  2. ส่งเสริมพัฒนากระบวน การจัดการเรียนรู้
  3. ประสานงาน ควบคุม ดูแล  การจัดกระบวนการเรียนรู้ /มอบหมายงาน    จัดสัดส่วนของงานแต่ละรายวิชา  การบูรณาการคะแนนกิจกรรมการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับระดับ  และสมรรถนะภาพของนักเรียน

  4. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

  1. วางแผนการปฏิบัติงานกำหนด รูปแบบ และแผนการดำเนินงานพัฒนากระบวนการเรียนรู้
  2. กำหนดรูปแบบเอกสารที่ใช้ในงานพัฒนากระบวนการเรียนรู้
  3. ดำเนินงานตามแผน
  4. นิเทศติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน  พัฒนาปรับปรุงระบบงาน
  5. เผยแพร่ผลงาน

   

   

   

   

   

   

  1. มีรายงานผลการปฏิบัติงานพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้

  งาน

  ภาระหน้าที่

  มาตรฐานการปฏิบัติงาน

  ตัวบ่งชี้

  4. วัดผลและประเมินผล

  1. จัดทำปฏิทินงานวัดผลและประเมินผล

   

   

   

  1. จัดทำแผนงาน/โครงการ เกี่ยวกับงานวัดผล
  2. จัดเตรียมเอกสารที่ใช้ในการเรียนการสอนของครูและนักเรียน

   

  1. วางแผนและจัดดำเนินการวัดผลการเรียนของนักเรียน
  1. วางแผนการดำเนินงานจัดช่วง เวลาที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน วางแผนการดำเนินงานกำหนดเวลาและงบประมาณที่ใช้ในงานวัดผล
  2. เตรียมแบบบันทึกการเรียน               การสอน
  3. เตรียมเอกสารที่ใช้ในการวัดผลและประเมินผลการเรียน

   

   

  1. ให้ความรู้เกี่ยวกับการออกข้อสอบและการวิเคราะห์ข้อสอบ ผลการเรียนตามช่วงเวลา
  1. ครูทุกคนปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามกำหนดเวลา
  2. ครูทุกคนปฏิบัติงานตามโครงการได้ตามกำหนด
  3. ครูและนักเรียนมี              เอกสารใช้ในการ                    เรียนการสอนและ                     การวัดและประเมินผล
  4. ครูมีความรู้และสามารถวิเคราะห์ข้อสอบได้
  5. ครูปฏิบัติหน้าที่ในการสอบได้ถูกต้อง

  5. พัฒนาสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา

  ส่งเสริมให้ครูจัดทำ  1 กลุ่มสาระฯ  1  นวัตกรรม

  1. จัดส่งครูเข้าอบรมการผลิตสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษาตามที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาจัดขึ้น
  2. จัดการประกวดการผลิตสื่อและนวัตกรรมของโรงเรียน             ปีละ  1  ครั้ง
  1. แต่ละกลุ่มสาระการ

  เรียนรู้มีการผลิตสื่อ 1  กลุ่มสาระ 1นวัตกรรม

  1. ครูร้อยละ  50  มีสื่อ

  เข้าร่วมการประกวดการผลิตสื่อและนวัตกรรม

  6. นิเทศ

  นิเทศการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

  1. จัดหาตัวอย่างการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
  2. นิเทศแผนการจัดการเรียนรู้แบบกัลยาณมิตรภาคเรียนละอย่างน้อย1  ครั้ง

   

  1. ครูเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ได้
  2. ความพึงพอใจของครูผู้สอนที่ได้รับการนิเทศในระดับดีขึ้นไปร้อยละ  80

  งาน

  ภาระหน้าที่

  มาตรฐานการปฏิบัติงาน

  ตัวบ่งชี้

  7. กลุ่มสาระ การเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนา ผู้เรียน

   

  1. บริหารสำนักงานกลุ่มสาระฯ
   1. ประสานงานครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้
   2. ดำเนินงานธุรการ

  กลุ่มสาระฯ

  1. ประสานการ

  ดำเนินงานตามแผนฯ

  1.4 จัดทำข้อมูลสารสนเทศของกลุ่ม

  1. พัฒนาศูนย์ฯ ให้เอื้อ

  ต่อการจัดการเรียนรู้

  1. จัดกิจกรรมการเรียน

  การสอนรายวิชา

  1. จัดทำแผนการเรียนรู้

  รายวิชา

  1. จัดกิจกรรมการเรียนรู้
  2. จัดทำสื่อนวัตกรรม

  และเทคโนโลยีฯ

  1. วัดและประเมินผล

  การเรียนรู้

  1. รายงานผลสัมฤทธิ์

  ทางการเรียน

  1. วิจัยเพื่อพัฒนา

  คุณภาพการเรียนรู้รายวิชา

  1. การบริหารจัดการกลุ่มสาระฯเป็นไปตามหลักการ เป้าหมายของหลักสูตร และทิศทางการจัดการศึกษาของโรงเรียน
  2. การจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามแนวทางการปฏิรูปการเรียนรู้ที่สามารถตรวจสอบได้
  3. งานประจำ โครงการ/กิจกรรมภายใต้ความรับผิดชอบของกลุ่มบริหารวิชาการสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย

   

   

  8. แนะแนว

  1. ประสานการจัดทำฐานข้อมูลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

   

  1. ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีข้อมูลที่เป็นปัจจุบันสามารถนำไปบริหารได้

   

  1. นักเรียนทุกคนมีระเบียบสะสม
  2. มีแผนการจัดการเรียนรู้หลากหลาย

   

  งาน

  ภาระหน้าที่

  มาตรฐานการปฏิบัติงาน

  ตัวบ่งชี้

  8. แนะแนว (ต่อ)

  2.ประสานข้อมูลการ

   จัดทำแผนการเรียน 

   รายบุคคล

  1. ประสานข้อมูลการศึกษาต่อ
  2. บริการให้คำปรึกษานักเรียนรายบุคคล
  3. ประสานงานครูที่ปรึกษาด้านการแนะแนว

   

  1. นักเรียนมีเป้าหมายและแนว ทางการเรียนที่เหมาะสมเป็นรายบุคคล
  2. ครูได้ทำหน้าที่แนะแนวนักเรียนได้ทั้งด้านการเรียนและคำปรึกษาอื่นๆ
  3. งานประจำ โครงการ/กิจกรรมภายใต้ความรับผิดชอบของกลุ่มงานสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย

  เหมาะสมกับนักเรียนแบบทดสอบ     

  3.มาตรฐานหลาย ๆ

    ด้าน

  4.ข้อมูลสถาบันการ          

    ศึกษาต่าง ๆ และ

    อาชีพ

  1. เอกสารการบันทึกการให้คำปรึกษาสรุปงาน/โครงการ

  9. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

  1. จัดทำหลักสูตรกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
  2. จัดทำระเบียบชุมนุม       ต่าง ๆ และกิจกรรมลูกเสือ

   

  1. จัดครูที่ปรึกษา  กิจกรรมชุมนุม  ลูกเสือ  และคณะกรรมการนักเรียน

   

  1. จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานกิจกรรมต่างๆ
  2. จัดทำแผนงาน / โครงการของงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
  3. รับผิดชอบการจัดกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี
  1. สถานศึกษามีหลักสูตรสำหรับจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
  2. จัดทำระเบียบชุมนุมต่างๆ และกิจกรรมลูกเสือ ให้เสร็จสิ้นก่อนภาคเรียนที่ 1 ของปีการศึกษา

   

  1. ประสานงานกับฝ่ายวิชาการ ดำเนินการออกคำสั่งโรงเรียนแต่งตั้งครูที่ปรึกษากิจกรรม และชุมนุมต่างๆ ทุกกิจกรรม
  2. จัดตารางปฏิทินโดยประสานฝ่ายวิชาการ
  3. จัดทำ งานโครงการ และเสนอของบประมาณ

   

  1. จัดทำแผนภาพ แผนปฏิบัติการ รายวัน ประจำเดือน

   

  1. รูปเล่มหลักสูตร

   

  1. คำสั่งโรงเรียน

  2. คำสั่งชุมนุมต่างๆ

  3. เอกสารเกี่ยวกับการจัดตั้งชุมนุม

  1. คำสั่งโรงเรียน

   

   

   

  1.ปฏิทินปฏิบัติงาน

   

  1. สรุปงานโครงการ

  2. สรุปงานปฏิทินปฏิบัติงาน

  1. เอกสาร/                            รายละเอียดเกี่ยวกับการสำรวจ การจอง

   

   

  งาน

  ภาระหน้าที่

  มาตรฐานการปฏิบัติงาน

  ตัวบ่งชี้

  9. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ต่อ)

   

  1. ติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้
  2. ดำเนินการสำรวจค่าย จองค่าย ขออนุญาต สพท.ปทุมธานีเขต1
  3. ขออนุญาตผู้ปกครอง
  4. เก็บใบอนุญาตจากผู้ปกครองจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะดำเนินงานและครูไปอยู่ค่ายพักแรม

  และค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดหาค่ายฯ

  2.หนังสือแจ้ง

     ผู้ปกครอง/ใบตอบ

     รับ

  10. งานห้องสมุด

  1. การจัดหาวัสดุสารนิเทศ

  1. จัดทำแบบสำรวจความต้องการวัสดุสารนิเทศของครูและนักเรียน ปีละ  2  ครั้ง
  2. รวบรวมข้อมูลและพิจารณารายชื่อวัสดุสารนิเทศที่เหมาะสมแล้วดำเนินการจัดซื้อตามขั้นตอน
  3. ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ปีละ  1  ครั้ง
  1. ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อวัสดุสารนิเทศ ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ  80
  2. มีวัสดุสารนิเทศ ที่ทันสมัยหลากหลายและเพียงพอสอดคล้องกับหลักสูตรเพิ่มขึ้น ร้อยละ  20

  2. การบริการ

  1. กำหนดระเบียบของงานบริการเพื่อให้บุคลากรของโรงเรียนปฏิบัติตามได้ถูกต้อง
  2. ให้บริการโดยใช้เทคโนโลยี
  3. จัดทำคู่มือการใช้ห้องสมุด
  4. พัฒนาโปรแกรมห้องสมุดให้เป็นปัจจุบัน
  5. ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ปีละ  1  ครั้ง
  1. ผู้เข้ามาใช้ห้องสมุด เพิ่มขึ้นร้อยละ  20
  2. การยืมวัสดุสารนิเทศเพิ่มขึ้นร้อยละ  25
  3. ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจระดับดีขึ้นไปร้อยละ  80

   

   

   

   

  งาน

  ภาระหน้าที่

  มาตรฐานการปฏิบัติงาน

  ตัวบ่งชี้

  10. งานห้องสมุด (ต่อ)

  3. ซ่อมบำรุงวัสดุสารนิเทศ

   

  4. จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

  ปรับปรุงและซ่อมแซมวัสดุสารนิเทศให้อยู่ในสภาพดี  และเหมาะสมกับการใช้งาน

  1. กำหนดกิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน

  2. จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านตลอดปีการศึกษา

  3. ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการปีละ  1  ครั้ง

  1. สถิติการซ่อมวัสดุสารนิเทศลดลง               ร้อยละ  10
  2. นักเรียนและครูเข้าร่วมกิจกรรม                        ร้อยละ  20

  11. ประกันคุณภาพการ   ศึกษาฝ่ายวิชาการ

  ดำเนินการประกันคุณภาพการบริหารและการจัดการของฝ่ายวิชาการ

  1. มีมาตรฐานการปฏิบัติงานของ ฝ่ายวิชาการ / กลุ่มสาระ / งาน
  2. มีการกำกับติดตาม การประกันคุณภาพ  อย่างเป็นระบบ

  คู่มือการประกันฯ

  ฝ่าย/กลุ่มสาระฯ/งาน  สามารถปฏิบัติงาน ได้ร้อยละ  80

  12. ทะเบียนนักเรียน

  จัดทำแผนงานทะเบียน

  1. วิเคราะห์งานและโครงการจากการประเมินผล
  2. จัดทำแผนปฏิบัติงานการลงทะเบียนเรียน
  3. จัดทำทะเบียนนักเรียนให้เป็นปัจจุบัน
  4. จัดทำประกาศนียบัตรการจบหลักสูตรของนักเรียน
  1. งานและโครงการประเมินผล
  2. แผนปฏิบัติงานเกี่ยวกับ GPA
  3. ทะเบียนนักเรียน
  4. ทะเบียนคุมประกาศนียบัตรนักเรียน

  13. พัฒนาบุคลากร

  1. พัฒนาบุคลากร  ด้านความรู้เพื่อเข้าสู่มาตรฐานวิชาชีพครู

   

   

   

   

  1. จัดอบรมความรู้ด้านวิชาชีพครูหรือจัดศึกษาดูงานอย่างน้อย             ปีละ 1  ครั้ง
  2. จัดส่งครูอบรมตามหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา

   

   

   

  บุคลากรมีความพึงพอใจในระดับ

  ดีขึ้นไป  ร้อยละ  80

  งาน

  ภาระหน้าที่

  มาตรฐานการปฏิบัติงาน

  ตัวบ่งชี้

  13. พัฒนาบุคลากร (ต่อ)

  2. พัฒนาบุคลากรให้มีการเลื่อนวิทยฐานะ

  1. จัดแหล่งสืบค้นข้อมูลและบริการข้อมูลเพื่อการเลื่อนวิทยฐานะของครูและบุคลากร
  2. สนับสนุนส่งเสริมให้ครู - บุคลากรเข้ารับการอบรมเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ

  บุคลากรมีความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป  ร้อยละ  80

  14. งานจัดตารางสอน

  1. จัดตารางสอนของครู

   

   

   

   

  1. จัดตารางเรียนของนักเรียน
  1. จัดตารางสอนสำหรับครูผู้สอน ภาคเรียนละ  1  ครั้งตามอัตรากำลังของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้

   

  1. จัดตารางเรียนของผู้เรียนให้ครบตามหลักสูตร
  2. จัดห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ ให้เหมาะสมตามสาระการเรียนรู้
  1. ครูผู้สอนมีตารางการสอนที่ตรงตามอัตรา กำลังของแต่ละกลุ่มสาระฯ และไม่                 ซ้ำซ้อน
  2. ผู้เรียนมีตารางเรียนครบตามหลักสูตร
  3.  ใช้ห้องเรียนตามอาคารเรียนได้เต็มตามประสิทธิภาพ

  15. งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น

  1. สืบค้น/รวบรวมข้อมูล ภูมิปัญญาท้องถิ่นจัดแสดงในห้องภูมิปัญญา
  2. ให้บริการ การสืบค้นภูมิปัญญา

   

  1. บำรุงรักษา  ปรับปรุงพัฒนาห้องภูมิปัญญาให้เอื้อต่อการเรียนรู้

   

   

  1. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
  1. วางแผนการปฏิบัติงานกำหนดรูปแบบ และแผนกาดำเนินงานสืบค้นภูมิปัญญา
  2. จัดค่ายสืบค้นภูมิปัญญาท้องถิ่น จังหวัดปทุมธานี ได้ครอบคลุมภูมิปัญญาด้านต่าง ๆ ครบถ้วน
  3. บันทึกข้อมูลการสืบค้นภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นสื่อรูปแบบต่าง ๆ เช่นสื่อเทคโนโลยี  สื่อเอกสารจัดแสดงไว้ในห้องสืบค้นภูมิปัญญา
  4. ให้บริการสืบค้นข้อมูลในห้องสืบค้นภูมิปัญญา

   

  1. มีรายงานผลการปฏิบัติงานสืบค้นภูมิปัญญา
  2. ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการห้องสืบค้นภูมิปัญญา ในระดับดี

   

  งาน

  ภาระหน้าที่

  มาตรฐานการปฏิบัติงาน

  ตัวบ่งชี้

  15. งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น (ต่อ)

  4. งานอื่น ๆ ที่ได้รับ

     มอบหมาย 

  1. ประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
  2. ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการห้องสืบค้นภูมิปัญญา
  3. เผยแพร่ผลงาน

   

   

  ฝ่ายงบประมาณและงานบุคคล

   

  งาน

  ภาระหน้าที่

  มาตรฐานการปฏิบัติงาน

  ตัวบ่งชี้

  1. สำนักงาน-แผนงาน

  1. จัดทำแผนงาน/โครงการประจำปีของฝ่าย

   

   

   

   

  1. การดูแลสำนักงาน

   

   

  1. พัสดุฝ่าย

   

  1. ติดตามการปฏิบัติงานตามโครงการและแผนงานฝ่าย

   

   

  1. ประเมินงานสรุปผลโครงการฝ่าย

   

   

  1. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
  1. จัดทำแผนงาน / โครงการให้ชัดเจนทั้งกิจกรรมและงบประมาณ

   

   

   

  1. จัดสำนักงานให้เหมาะสมสะอาด สวยงาม ด้วยระบบ 5 ส

   

  1. จัดหาพัสดุให้เพียงพอและสะดวกใช้
  2. ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนงาน / โครงการว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์และวัน/เวลาที่กำหนดหรือไม่

   

  1. ประเมินผล  สรุปผลการปฏิบัติงานตามโครงการเสนอผู้เกี่ยวข้องได้ภายในวันหลังการปฏิบัติงานเสร็จสิ้น
  2. งานที่ได้รับมอบหมาย
  1. มีเอกสารแผนงานและโครงการของฝ่ายเป็นรูปเล่ม สามารถใช้เป็นคู่มือปฏิบัติงานของฝ่ายได้
  2. บริเวณสำนักงานสะอาด สวยงม สะดวกต่อผู้มาติดต่อ
  3. มีวัสดุ อุปกรณ์พร้อมใช้ตลอดเวลา
  4. การดำเนินการตามแผนงาน / โครงการเป็นไปตามวัตถุ ประสงค์และเสร็จสิ้นตามกำหนดเวลา
  5. รูปเล่มเอกสาร สรุปผลการประเมินที่สมบูรณ์ตามเนื้อหาสาระของหลักการ
  6. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายให้ได้ผลสัมฤทธิ์อย่างน้อยร้อยละ 80

   

   

   

   

  งาน

  ภาระหน้าที่

  มาตรฐานการปฏิบัติงาน

  ตัวบ่งชี้

  2. สารบรรณ

   

   

   

  1. รับ- ส่ง หนังสือ

   

   

   

   

   

   

   

   

  1. จัดทำสมุดคำสั่งโรงเรียน

   

   

   

  1. จัดทำรายงานการประชุมของโรงเรียน

   

   

  1. ให้บริการแก่ครู บุคลากรทางการศึกษาเกี่ยวกับหนังสือราชการ

   

  1. ทำลายหนังสือราชการ

   

  1. โต้ตอบหนังสือ
  1. จัดทำสมุดทะเบียนหนังสือเข้าและหนังสือส่งออก
  2. แจกหนังสือเข้าไปตามสายงาน
  3. ส่งหนังสือออกไปตามหน่วยงานต่าง ๆ
  4. จัดเก็บหนังสือเข้าตามแฟ้ม
  5. จัดเก็บหนังสือส่งออกเข้าแฟ้ม
  6. โต้ตอบหนังสือราชการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  1. มีสมุดคำสั่งโรงเรียนและแจกคำสั่งไปตามสายงานได้ครบถ้วน

   

  1. จัดทำบันทึกรายงานการประชุมของโรงเรียน
  2. จัดเก็บรายงานการประชุมเข้าแฟ้ม
  1. จัดทำแบบฟอร์มการขอรับรองเงินเดือน การขอเบิกค่ารักษาพยาบาล

   

  1. จัดทำเรื่องขออนุญาตการทำลายหนังสือราชการ

   

  1. มีเอกสารหลักฐาน

     หนังสือรับเข้า- ส่ง 

     ออกครบถ้วนทำงาน

     ได้ทันตามกำหนด

     เวลาจัดเก็บเอกสาร

     อย่างมีประสิทธิภาพ            

     ร้อยละ  80

  1. สามารถดำเนินงานประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด ร้อยละ 80
  2. มีเอกสารหลักฐานการประชุมของโรงเรียนครบถ้วน ร้อยละ 100
  3. บุคลากรมีความพึงพอใจต่อการใช้บริการในระดับ ดี ร้อยละ 80
  4. รายงานการทำลายหนังสือราชการตามระเบียบงานสารบรรณ

  3. บุคลากร

  1. จัดทำทะเบียนประวัติบุคลากร

  1. ดำเนินการลงสมุดประวัติบุคลากรเป็นปัจจุบันถูกต้อง

  2. มีสมุดบันทึกการยืม-ส่ง สมุดประวัติ กรณียืมไปถ่ายเอกสาร

  1. จัดทำทะเบียนประวัติบุคลากรได้ถูกต้อง ร้อยละ 100

  2. ให้บริการเกี่ยวกับข้อมูลได้ร้อยละ 100

   

  งาน

  ภาระหน้าที่

  มาตรฐานการปฏิบัติงาน

  ตัวบ่งชี้

  3. บุคลากร 

      (ต่อ)

  1. ควบคุมดูแลการลงชื่อมาปฏิบัติราชการของบุคลากร

   

   

   

  1. จัดทำสถิติเกี่ยวกับวันลาและความดีความชอบของบุคลากร

   

   

  1. ดำเนินการขอเครื่องราชย์อิสริยาภรณ์ให้แก่บุคลากร

   

   

  1. จัดทำบอร์ดแผนภูมิและบุคลากรฝ่ายให้เป็นปัจจุบันและสวยงาม
  1. ดูแลจัดเตรียมรายชื่อ สำหรับลงชื่อมา-กลับ การปฏิบัติงาน
  2. เก็บหลักฐานไว้เป็นปัจจุบันในการปฏิบัติราชการ

   

   

  1. เช็ควันลาของบุคลากรเป็นปัจจุบัน
  2. เก็บหลักฐานวันลาของบุคลากรไว้เป็นปัจจุบันเพื่อส่งข้อมูล พิจารณาความดีความชอบ
  1.  เช็คเครื่องราชย์ฯ ของบุคลากรให้ได้เป็นปัจจุบัน
  2. เก็บหลักฐานเครื่องราชย์ฯ ของบุคลากรไว้เป็นหลักฐานลงในสมุดประวัติ
  1. จัดทำบอร์ดฝ่ายบุคลากรแต่ละฝ่าย/แผนก ให้เป็นปัจจุบัน

  1. ดำเนินการควบคุม

      การปฏิบัติงานของ

      บุคลากรได้ ร
  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2021-01-22 20:39:54 น.


โรงเรียนบ้านหินแห่โนนเมืองน้อย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 โทรศัพท์: 0636493564 อีเมล์: hinha.170school@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: พชพร แก้วเมืองกลาง โทรศัพท์: 0945165991 อีเมล์: ppod2505@hotmailco.th Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]