โรงเรียนบ้านกู่ทอง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

  1. จัดการศึกษาระดับประถมวัยและการศึกษาช่วงชั้นที่ 1 - 2

  2. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา

  3. จัดภูมิทัศน์ในสถานศึกษา  ให้มีภูมิทัศน์ที่เอิ้อต่อการเรียนรู้  น่าดู  น่าอยู่  น่าเรียน

  4. ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาชีพในสถานศึกษา

  5. จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณลักษณ์อันพึงประสงค์ของผู้เรียน

  6. จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมและปลูกจิตสำนึกการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมของไทยและท้องถิ่น


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 14:36:43 น.

โรงเรียนบ้านกู่ทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 โทรศัพท์: 043-029817 อีเมล์: krun.2505@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางรัญจวน ธรรมทินโน โทรศัพท์: 0815459919 อีเมล์: krun.2505@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]