โรงเรียนบ้านหัวช้าง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
 


 • ประวัติโรงเรียน
 • ข้อมูลประวัติสถานศึกษา

  ๑.  ชื่อโรงเรียน 

            โรงเรียนบ้านหัวช้าง (ศิรคเชนทรานุกูล)

  ๒.  ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน  พร้อมความหมาย (ถ้ามี)

  ๓.  ประวัติความเป็นมาของโรงเรียนบ้านหัวช้าง

            ๓.๑  การก่อตั้ง

                     การก่อตั้งครั้งแรก  อาศัยศาลาโรงธรรมวัดบ้านหัวช้างเป็นสถานที่เล่าเรียน  อำเภอจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่  ๑  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๔๖๕  ต่อมาได้ย้ายสถานที่แห่งใหม่เป็นเอกเทศ  เป็นที่ราชพัสดุมีพื้นที่  ๒๕  ไร่  และได้รับบริจาคที่ดินเพิ่มเติมอีก  ๖  ไร่  ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของหมู่บ้านหัวช้าง  ได้ปลูกสร้างอาคารเรียนขึ้น  เมื่อวันที่  ๘  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๔๘๖

                     โรงเรียนบ้านหัวช้าง  เดิมตั้งอยู่หมู่ที่  ๖  ตำบลนาเชือก  อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม  ปัจจุบันได้แบ่งการปกครองใหม่โดยเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอนาเชือก  ตั้งอยู่หมู่ที่  ๘  ตำบลนาเชือก  อำเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม  โดยใช้นามของโรงเรียนว่า  “โรงเรียนบ้านหัวช้าง (ศิรคเชนทรานุกูล”  มีนักเรียนจากหมู่บ้านต่างๆ  มาเข้าเรียนคือ  บ้านหัวช้าง  บ้านโคกกลม  บ้านหินตั้ง  บ้านห้วยทราย  บ้านหนองม่วง  บ้านอีโต้  บ้านหนองแดง  บ้านค้อธิ  และบ้านแดงน้อย  และได้เปิดโรงเรียนสาขาขึ้นที่บ้านหนองนาภู  ตำบลนาภู  อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย

            ๓.๒  กลุ่มบุคคล ที่ร่วมก่อตั้ง

                     -  คณะสงฆ์  และราษฎรหมู่บ้านหัวช้างในสมัยนั้น

                     -  นายจรูญ  บุญยเพ็ญ  ศึกษาธิการอำเภอในสมัยนั้น

                     -  นายพราห์ม  ปะวะโก  ครูใหญ่คนแรก

            ๓.๓  เหตุการณ์ต่างๆในการก่อตั้ง  รวมถึงการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่สำคัญ

                     เมื่อวันที่  ๑  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๔๖๕  โรงเรียนบ้านหัวช้างมีอาคารเรียนหลังแรก สร้างแบบ ป.๑  ขนาด  ๕  ห้องเรียน  กว้าง  ๙  เมตร  ยาว  ๔๕  เมตร  พื้นฝาไม้จริง  หลังคามุงกระเบื้องไม้  ต่อมาทางอำเภอได้บริจาคเงินศึกษาพลีมาปลูกสร้างเป็นจำนวนเงิน  ๖๐๐  บาท (หกร้อยบาทถ้วน)  ได้จ้างช่างรับเหมาเป็นจำนวนเงิน  ๒๐๐  บาท (สองร้อยบาทถ้วน)  ไม้ที่นำมาสร้างได้เกณฑ์จ้างราษฎรทำเองทั้งหลัง

                     ปี พ.ศ. ๒๔๙๓  นายจรูญย์  บุญยเพ็ญ  ศึกษาธิการอำเภอ  ให้งบประมาณสมทบเพื่อซ่อมแซมอาคารเรียนเป็นจำนวนเงิน  ๑,๘๒๐  บาท (หนึ่งพันแปดร้อยยี่สิบบาทถ้วน)  ให้เป็นอาคารเรียนถาวร  มีนายพราห์ม  ปะวะโก  เป็นครูใหญ่คนแรก 

                     ปี พ.ศ. ๒๔๙๙  ได้รับงบประมาณจำนวน  ๔,๐๐๐  บาท (สี่พันบาทถ้วน) และทางโรงเรียนได้บริจาคเพิ่มเติมอีกจำนวน  ๑,๓๗๕  บาท (หนึ่งพันสามร้อยเจ็ดสิบห้าบาท) เพื่อเปลี่ยนจากหลังคาไม้เป็นมุงสังกะสีแทน

                     ปี พ.ศ. ๒๕๒๒  ได้รับงบประมาณจำนวน  ๓๐๐,๐๐๐  บาท (สามแสนบาทถ้วน)  สร้างอาคารเรียนหลังที่ ๒  แบบ ป.๑ ฉ สูง  และในปี พ.ศ. ๒๕๓๑  ได้รับงบประมาณซ่อมแซมอีกจำนวน  ๑๖๐,๐๐๐  บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นบาทถ้วน)  เพื่อต่อเติมชั้นล่าง  ๓  ห้องเรียน

                     ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๓๑  ได้ขออนุญาตรื้อถอนอาคารเรียนหลังที่ ๑ แบบ ป.๑ ฉ  โดยโรงเรียนได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ทดแทน  แบบ สปช. ๑๐๕/๒๕๒๙  ขนาด  ๖  ห้องเรียน  แล้วเสร็จเมื่อวันที่  ๖  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๓๒  ด้วยงบประมาณ  ๑,๗๐๐,๐๐๐  บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน)


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 01:20:26 น.

โรงเรียนบ้านหัวช้าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 โทรศัพท์: 0-4370-6060 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวชรินทร์ทิพย์ จุปะมะนัย โทรศัพท์: 0818255598 อีเมล์: jcharint@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]